258276 | 04.07.2011 MB wijz. MB 11.02.2011 tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-07-25

Dit besluit wijzigt enkele bepalingen van het MB 11.02.2011 tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet 22.12.2006. De wijzigingen betreffen vooreerst de maatregelen die worden opgelegd aan landbouwers bij wie in het kalenderjaar 2010 op een tot zijn bedrijf behorend perceel landbouwgrond een nitraatresidu is gemeten dat hoger is dan de nitraatresiduwaarde. Daarnaast betreffen ze eveneens de uitvoering van de stikstofanalyse met het bijhorende bemestingsadvies en de voorwaarden waaraan het bemestingsplan moet voldoen.

Art. 2, 3, par. 5, al. 2 en art. 4, par. 5, van het MB 11.02.2011 tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet 22.12.2006 worden gewijzigd.

De bijlage bij hetzelfde besluit, wordt opgeheven.