258145 | Polder van Moervaart en Zuidlede en VAN DEN HAUWE Dirk / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
R.v.St., 13 januari 2011, 12e K., nr. 210373

De enige motieven in deze formele motivering betreffen het niet aangeven van het noodzakelijk niveau voor de uitoefening van de betrekking van ontvanger-griffier en het ontbreken van een vormingsreglement, een evaluatieprocedure, een passende functiebeschrijving en passende rekruteringsvoorwaarden. Deze motieven kunnen evenwel, de bestreden beslissing (houdende niet-goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de wedde van de ontvanger-griffier) niet dragen.

De Raad van State vernietigt de beslissing van de deputatie van de provincieraad in zoverre ermee goedkeuring wordt geweigerd aan het besluit van de algemene vergadering van de polder van Moervaart en Zuidlede tot vaststelling, in ondergeschikte orde, van de salarisschaal voor de ontvanger-griffier overeenkomstig de salarisschaal A1a-A2a-A3a van toepassing binnen de lokale besturen.