256130 | 09.02.2011 V. nr. 293 (Vl.P.): Ontkoppeling gemeentelijke rioleringen - Subsidiesysteem
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
TOMMELEIN Bart

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd is een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, verplicht tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan, conform art. 6.2.2.1.2., par. 3, Vlarem II. Het voorstel om de Vlaamse subsidieregeling te wijzigen zodat de subsidies in verhouding staan tot de totale private oppervlakte die ontkoppeld kan worden, is reeds onderzocht en niet haalbaar bevonden, aangezien de controle op de voorgestelde afkoppelingen en de uiteindelijk effectief uitgevoerde afkoppelingen in de praktijk niet haalbaar is.

Bovendien geeft dit geen oplossing voor de geschetste problematiek waarbij de rioolbeheerder een zo hoog mogelijk subsidiepercentage wenst te bekomen en de gemeenten blijkbaar moeten instaan voor het afdwingen van de effectieve afkoppelingen op priv├ędomein.

Tot slot wenst de vraagsteller te weten of het volgens de minister aangewezen is dat de beoordeling en beslissing inzake de al dan niet ontkoppelbare woningen een bevoegdheid blijft of opnieuw wordt van de gemeenten wanneer het rioleringsstelsel beheerd wordt door een nutsmaatschappij (en niet de gemeente). De afkoppeling van het hemelwater van de particuliere woningen is bepaald binnen de Vlarem II wetgeving. Het is aangewezen dat dergelijke aangelegenheden op Vlaams niveau worden geregeld zodat aan alle Vlaamse gemeenten en haar inwoners dezelfde verplichtingen worden opgelegd.