255584 | 04.02.2011 V. nr. 265 (Vl.P.): Afbakeningsprocessen - Overstromingsgebieden
MARTENS Bart
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

In het kader van de Agnas, de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur worden ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt die natuur, bos en landbouw een plaats moeten geven overeenkomstig de doelstellingen van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) 38000 ha extra natuur, 10000 ha extra bos en 750000 ha agrarisch gebied.

Bij die afbakening is het essentieel dat valleien gevrijwaard worden om ruimte voor water te creëren, het zijn de plaatsen waar natuurlijke berging het meest logisch is en het minste kost. In de verschillende bekkenbeheerplannen werden voor overstromingsgevoelige gebieden (NOG: van nature overstroombaar gebied en ROG: recent overstroomde gebieden) signaalkaarten opgemaakt met harde bestemmingen gelegen in overstromingsgebied.

De in de bekkenbeheerplannen afgebakende overstromingsgebieden zijn maar een fractie van de gebieden die effectief in gebruik zijn of gepland worden om als overstromingsgebied ingericht te worden. Het gaat om 11 overstromingsgebieden. Daarnaast zijn er tal van (kleinere) overstromingsgebieden die door lokale besturen ingericht (en desgevallend herbestemd) worden en zijn er de gebieden die in het kader van het Sigmaplan worden ingericht als GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) of GGG (Gereduceerd Gecontroleerd Getijdegebied).

Voor 6 van de 11 overstromingsgebieden diende een voorontwerp gewestelijk RUP ter advies voorgelegd worden op de plenaire vergadering binnen de 2 jaar na de inwerkingtreding van de bekkenbeheerplannen. Ondertussen zijn twee van die overstromingsgebieden herbestemd in een definitief vastgesteld gewestelijk RUP.