253876 | 23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur
Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, LIETEN Ingrid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-18, (2e uitg.)

In dit verzameldecreet komen veel verschillende thema's aan bod. Het gaat over de volgende leefmilieu- en natuurbevoegdheden: oppervlaktewateren, afvalstoffen, milieuvergunningen, bossen, de mestproblematiek, jacht, niet-ioniserende stralingen, natuurbehoud en het natuurlijk milieu, drinkwater, oppervlaktedelfstoffen, integraal waterbeleid, bodemsanering en bodembescherming en de diepe ondergrond. Er werden eveneens wijzigingen aangebracht aan de titels bedrijfsinterne milieuzorg, milieueffect- en veiligheidsrapportage, strategische advisering en toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen van het DABM. Tot slot werden het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij en het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Grondenbank gewijzigd.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. Algemene bepaling (art. 1);
 • Hfst. 2. Wet Oppervlaktewateren (art. 2-4) (zie doc. nr. 253881);
 • Hfst. 3. Afvalstoffendecreet (art. 5-9) (zie doc. nr. 253887);
 • Hfst. 4. Milieuvergunningendecreet (art. 10-21) (zie doc. nr. 253890);
 • Hfst. 5. Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij (art. 22-34);
 • Hfst. 6. Het Bosdecreet (art. 35-37) (zie doc. nr. 253891);
 • Hfst. 7. Het Meststoffendecreet (art. 38) (zie doc. nr. 253893);
 • Hfst. 8. Het Jachtdecreet (art. 39-40) (zie doc. nr. 253883);
 • Hfst. 9. Wijzigingen aan het decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning (art. 41) (zie doc. nr. 253885);
 • Hfst. 10. Het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 42-100) (zie doc. nr. 253889);
 • Hfst. 11. Wet van 12.07.1985 (art. 101-103);
 • Hfst. 12. Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (art. 104);
 • Hfst. 13. Drinkwaterdecreet (art. 105-109);
 • Hfst. 14. Oppervlaktedelfstoffendecreet (art. 110-112);
 • Hfst. 15. Decreet betreffende het integraal waterbeleid (art. 113-124);
 • Hfst. 16. Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Grondenbank (art. 125-126) (zie doc. nr. 253877);
 • Hfst. 17. Bodemdecreet (art. 127-130) (zie doc. nr. 253878);
 • Hfst. 18. Het Mestdecreet (art. 131-157) (zie doc. nr. 253880);
 • Hfst. 19. Decreet betreffende de diepe ondergrond (art. 158-180) (zie doc. nr. 253882);
 • Hfst. 20. Slotbepalingen (art. 181-188).
nvdr: De regelgeving die gewijzigd werd door dit decreet, is terug te vinden in de relaties onderaan in de hierboven vermelde doc.nrs.

 

 link link