253807 | 11.02.2011 MB tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-17

Dit besluit bepaalt strengere verbodsbepalingen voor het op of in de bodem brengen van meststoffen.

Dit besluit legt de landbouwer op, bij wie in het kalenderjaar 2010 op een tot zijn bedrijf behorend perceel landbouwgrond een nitraatresidu is gemeten dat hoger is dan de nitraatresiduwaarde of het bepaald cijfer van kg nitraatstikstof per hectare, in het kalenderjaar 2011 bepaalde maatregelen. Hij moet met name per perceel landbouwgrond een stikstofanalyse met bijhorend bemestingsadvies laten uitvoeren, een bemestingsplan opmaken, ....

Het bemestingsplan van een kalenderjaar moet uiterlijk op 15 februari van dat kalenderjaar ter controle kunnen worden voorgelegd. Het wordt bijgehouden en aangevuld op het bedrijf.

De landbouwer die maatregelen opgelegd krijgt, wordt daarvan door de Mestbank op de hoogte gebracht met een aangetekende brief. De landbouwer kan binnen 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in het eerste lid, met een aangetekende brief die gericht is aan het afdelingshoofd van de Mestbank, bezwaar indienen.
Het afdelingshoofd van de Mestbank neemt een beslissing binnen zes maanden vanaf de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in het tweede lid. De beslissing wordt per aangetekende brief bezorgd aan de indiener van het bezwaar. De indiening van een bezwaar schorst de aangevochten beslissing niet.