25367 | 19.09.1991 BBHE houdende regeling van de verwijdering van afvalolie
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, DESIR Georges

B.S., 15.11.1991, V.161, (225), 25670-25674; De Gem., december 1991, V.66, (437), 624

Elke houder van afvalolie is gehouden deze ofwel zelf te verwijderen overeenkomstig de ordonnantie van 07.03.1991 en de uitvoeringsbesluiten ervan, ofwel ze af te geven aan een overeenkomstig de voorschriften van dit besluit erkende verwijderaar. Het besluit somt verschillende verboden op : verbod afvalolie te deponeren op om het even welke plaats waar ze milieuverontreiniging kan veroorzaken, verbod voor of tijdens de ophaling of tijden de opslag, aan afvalolie water of andere stoffen te mengen of toe te voegen, verbod synthetische oliƫn te mengen met minerale olie, verbod olie met PCB of gevaarlijke afvalstoffen te mengen, verbod afvalolie te verbranden buiten de voorwaarden die door dit besluit bepaald worden. De uitbater van een inrichting waar afvalolie geregenereerd wordt mag het leefmilieu geen vermijdbare schade toebrengen. In elke inrichting waar afvalolie aanwezig is, moet een register worden bijgehouden, en dit gedurende 5 jaren. Het KB van 03.10.1975 betreffende de preventie van de vervuiling van de oppervlaktewateren door afvalolie is niet langer van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

nvdr: art. 17 wordt opgeheven door het BBHR 21.11.2002 betreffende de verbranding van afval (zie doc. nr. 182991) waarvan de bepalingen met ingang van 28.12.2005 (onverminderd de specifieke overgangsbepalingen die in zijn bijlagen zijn opgenomen) van toepassing zijn op de bestaande installaties en met ingang van 28.12.2002 op nieuwe installaties.

nvdr: De ordonnantie 07.03.1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen wordt op 07.07.2012 opgeheven door de ordonnantie 14.06.2012 betreffende afvalstoffen (zie doc. nr. 266289).

nvdr: Het BBHE 19.09.1991 houdende regeling van de verwijdering van afvalolie werd op 23.01.2017 opgeheven door het BBHR 01.12.2016 betreffende het beheer van afvalstoffen (zie doc. nr. 306968).