252664 | SCHRAMME Roger en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 16 maart 2010, 10e K., nr. 201909

Een VEN-statuut kan opgeheven worden door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan, op voorwaarde dat schadebeperkende en compenserende maatregelen worden genomen.

Met betrekking tot de varianten voor het tracé van de nieuwe hoofdweg, bevat het plan-MER op het eerste gezicht pertinente afwegingen die hebben geleid tot de uiteindelijke keuze voor het tracé. Met betrekking tot het kwalitatieve aspect van de compensaties, worden in het specifieke plan-MER voor de nieuwe hoofdweg verscheidene compensatiegebieden voorgesteld. De omwonenden maken op het eerste gezicht niet aannemelijk dat reeds bij de vaststelling van het bestreden plan de compenserende maatregelen overeenkomstig art. 36ter, par. 5 van het decreet natuurbehoud een aanvang hadden moeten nemen. Overigens lijkt door het sluiten van de overeenkomst tussen het Gewest en de Vlaamse Landmaatschappij reeds een begin van uitvoering te zijn gegeven aan de plicht tot compensatie.

Art. 17, par. 3 van het decreet natuurbehoud voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om een VEN-statuut op te heffen door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan, op voorwaarde dat schadebeperkende en compenserende maatregelen worden genomen.
Volgens art. 38, par. 1, 5° DRO moet een ruimtelijk uitvoeringsplan in voorkomend geval een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften bevatten die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden. Uit de bewoordingen van deze bepaling kan op het eerste gezicht worden afgeleid dat opgave van de strijdige en opgeheven voorschriften geen substantiële vormvereiste is en hooguit een indicatieve waarde heeft. Bovendien wordt in de toelichtingsnota uitdrukkelijk vermeld dat met het bestreden plan een deel van het VEN 'Polders Boudewijnkanaal' wordt opgeheven. Er lijkt dan ook geen schending van de aangehaalde decretale bepaling voor te liggen.

De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ♯afbakening zeehavengebied Zeebruggeα wordt verworpen.