251879 | GOESSAERT Pieter / Vlaamse Gewest
R.v.St., 18 februari 2010, 10e K., nr. 201033

De Raad van State vernietigt het besluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar houdende afgifte van de stedenbouwkundige vergunning aan aquafin tot collectoraanpassing en verbeterde overstort op een terrein. Het bevat immers geen formele motivering waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 van het decreet integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd.