251495 | 28.10.2010 BBHR dat de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12.12.2006 betr. de diensten op de interne markt
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2010-11-23, (3e uitg.)

Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/123 (Dienstenrichtlijn) en wijzigt hiertoe de Brusselse milieu- en energiewetgeving.

Deze wetgeving wordt in overeenstemming gebracht met de Dienstenrichtlijn:

 • KB 03.08.1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in degewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater;
 • BEBH 19.09.1991 houdende verwijdering van afvalolie;
 • BEBH 19.09.1991 houdende verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen;
 • BEBH 19.09.1991 houdende verwijdering van PCB'S;
 • BBHR 29.01.1998 betreffende de erkenning van de opdrachthouder voor effectenstudies;
 • BBHR 21.01.1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden van benzinestations;
 • BBHR 08.11.2001 betreffende het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen en betreffende de indeling van de betrokken installaties;
 • BBHR 18.07.2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit;
 • BBHR 06.05.2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het BBHR 18.07.2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit;
 • BBHR 03.07.2003 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen in installaties voor oppervlaktereiniging;
 • BBHR 03.07.2003 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen bij bepaalde drukactiviteiten of bij bepaalde werkzaamheden van de grafische industrie zoals lakken en op film zetten;
 • BBHR 03.06.2004 betreffende de beheerders van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 • BBHR 22.03.2007 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven.

nvdr: Het BBHR 22.03.2007 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven wordt op 01.08.2012 opgeheven door het BBHR 22.03.2012 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven en de erkenning van de examencentra (zie doc. nr. 265993).

nvdr: Het BBHE 19.09.1991 houdende regeling van de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen werd op 23.01.2017 opgeheven door het BBHR 01.12.2016 betreffende het beheer van afvalstoffen (zie doc. nr. 306968).

nvdr: Het BBHE 19.09.1991 houdende regeling van de verwijdering van afvalolie werd op 23.01.2017 opgeheven door het BBHR 01.12.2016 betreffende het beheer van afvalstoffen (zie doc. nr. 306968).

nvdr: Het BBHE 19.09.1991 houdende regeling van de verwijdering van PCB's werd op 23.01.2017 opgeheven door het BBHR 01.12.2016 betreffende het beheer van afvalstoffen (zie doc. nr. 306968).

nvdr: Het BBHR 03.06.2004 betreffende de beheerders van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur werd op 23.01.2017 opgeheven door het BBHR 01.12.2016 betreffende het beheer van afvalstoffen (zie doc. nr. 306968).