248909 | 23.06.2010 KB betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2010-07-13

Dit besluit behandelt de realisatie van een goede toestand van het oppervlaktewater. Het optimaliseert de bestaande omzetting in Belgisch recht van twee Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen (2008/105/EG).

De oppervlaktewateren behoren tot het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

De bevoegde minister is belast met de federale coördinatie van de vaststelling en de uitvoering van de nodige maatregelen voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand.

De maatregelenprogramma's moeten worden opgesteld. Ze zijn erop gericht:

 • de achteruitgang van de toestand van de oppervlaktewateren te voorkomen;
 • de oppervlaktewateren te beschermen, verbeteren en herstellen teneinde een goede toestand van de oppervlaktewateren overeenkomstig bijlage IV te bereiken tegen uiterlijk 22.12.2015, verlengbaar volgens de bepalingen van dit besluit;
 • in voorkomend geval, de oppervlaktewateren als sterk veranderd waterlichaam te beschermen en te verbeteren teneinde een goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand van het oppervlaktewater overeenkomstig bijlage IV te bereiken tegen uiterlijk 22.12.2015, verlengbaar volgens de bepalingen van dit besluit;
 • de verontreiniging door prioritaire stoffen geleidelijk te doen verminderen tegen uiterlijk 22.12.2015 en de emissies, lozingen en verliezen van gevaarlijke prioritaire stoffen stop te zetten of geleidelijk te beëindigen.

Voor de beschermde mariene gebieden wordt uiterlijk tegen 22.12.2015 voldaan aan alle normen en doelstellingen in dit besluit, voor zover niet anders is bepaald in de wet marien milieu en de uitvoeringsbesluiten tot aanduiding van de beschermde mariene gebieden.

Het DG Leefmilieu maakt voor de oppervlaktewateren, overeenkomstig de technische specificaties van de bijlagen I en II en uiterlijk op 22.12.2005:

 • een analyse van de kenmerken van de oppervlaktewateren;
 • een beoordeling van de effecten van menselijke activiteiten op de toestand van de oppervlaktewateren;
 • een economische analyse van het watergebruik.

Het DG Leefmilieu legt een register aan van binnen de oppervlaktewateren gelegen beschermde mariene gebieden. Het register omvat minstens de in bijlage III bedoelde beschermde mariene gebieden en wordt voortdurend bijgewerkt.

Dit besluit bevat de volgende bijlagen:

 • Oppervlaktewateren;
 • Economische analyse;
 • Beschermde gebieden;
 • Oppervlaktewatertoestand;
 • Lijst van in het maatregelenprogramma op te nemen maatregelen;
 • Stroomgebiedsbeheersplannen;
 • Indicatieve lijst van de belangrjikste verontreinigende stoffen;
 • Milieukwaliteitensnormen voor prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen;
 • Prioritaire stoffen - Lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het wterbeleid.