248658 | 21.05.2010 BVR betr. bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-07-02

Dit besluit voert het decreet Integraal Waterbeleid uit. Het bepaalt onder meer de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen, dat zijn afzonderlijke watermassa's in één of meer watervoerende lagen.

De ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen, vermeld in art. 60, 1°, b), van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, worden beschreven in de tabellen en weergegeven op de kaarten die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

Iedere significante en aanhoudende stijgende trend in de concentratie van verontreinigende stoffen, groepen verontreinigende stoffen of indicatoren van verontreiniging in grondwaterlichamen of groepen grondwaterlichamen, die als gevaar lopend zijn aangemerkt, moet worden omgekeerd en wordt vastgesteld in de troomgebiedsbeheersplannen, waarbij rekening gehouden wordt met de monitoringprogramma's, vermeld in art. 67, 68 en 69 van het voormelde 2003, en met de basislijnniveaus.

De basislijnniveau is de gemiddelde waarde die ten minste is gemeten gedurende de referentiejaren 2007 en 2008 op grond van de overeenkomstig art. 67 vastgestelde monitoringprogramma's of, in geval van stoffen die na die referentiejaren zijn ontdekt, gedurende de eerste periode waarvoor een representatieve periode van monitoringgegevens bestaat.

Ter herinnering, krachtens art. 67 van het decreet Integraal Waterbeleid moet de Vlaamse regering voor elk stroomgebiedsdistrict programma's opstellen voor de monitoring van de watertoestand.

De beginpunten voor de trendomkeringen worden vastgesteld in de stroomgebiedsbeheersplannen.

Het besluit voorziet in een gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid en van richtlijn 2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand.

 

 link