248422 | Stad Tienen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 11 december 2009, 10e K., nr. 198852

In zoverre de bestreden beslissing (houdende de afbakening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) en het beleidsmatig herbevestigen van bepaalde plannen van aanleg) beperkt is tot het 'het kennis nemen van' adviezen van gemeenten, provincies en belangengroepen en de verwerking van deze adviezen, en in zoverre de bestreden beslissing de Vlaamse ministers bevoegd voor landbouwbeleid en zeevisserij en leefmilieu en waterbeleid belast met het opstarten van een onderzoek, gaat het niet om een rechtshandeling in de zin van art. 14, par. 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en is het beroep niet ontvankelijk.

Hetzelfde geldt in zoverre de Vlaamse regering haar goedkeuring hecht aan het operationeel uitvoeringsprogramma voor wat betreft de acties categorie I en II en kennis neemt van de acties in de overige categorieën.

Een beroep tot nietigverklaring moet krachtens art. 14, par. 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State een administratieve rechtshandeling tot voorwerp hebben. Onder rechtshandeling in de zin van de voormelde bepaling dient te worden verstaan een handeling waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen te doen ontstaan of te beletten dat zij tot stand komen, met andere woorden waarbij wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of rechtstoestand, dan wel zodanige wijziging te beletten. Om ontvankelijk te zijn moet het beroep een handeling tot voorwerp hebben die zelf rechtsgevolgen sorteert en die onmiddellijk en rechtstreeks nadeel berokkent aan de verzoekende partij.

In deze zaak beslist de Vlaamse regering de bestaande plannen van aanleg 'beleidsmatig' te herbevestigen, met andere woorden te beslissen geen wijzigingen aan te brengen aan de bestaande plannen van aanleg wat betreft de in deze plannen aangeduide agrarische gebieden, bosgebieden en groengebieden, en 'de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur' af te bakenen binnen de bestaande bestemmingsgebieden, zoals aangeduid op de bij de voormelde nota gevoegde plannen. De bestreden beslissing wijzigt de bestaande rechtstoestand van de betrokken gebieden derhalve niet.

De omzendbrief RO/2005/01 van 23.12.2005 waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen en die luidens deze beslissing aangeeft binnen welke marges planningsinitiatieven in herbevestigde agrarische gebieden kunnen worden genomen, heeft als zodanig geen verordenend karakter. Het is een louter beleidsdocument waarin de Vlaamse regering haar beleidsvisie over planningsinitiatieven in de betrokken gebieden uiteenzet. Deze omzendbrief kan als zodanig geen rechtsgrond vormen om af te wijken van decretale bepalingen met betrekking tot de opmaak van plannen van aanleg en de bevoegdheid die in het decreet aan de onderscheiden overheden hieromtrent wordt toegekend.

nvdr: Deze omzendbrief werd vervangen door de omzendbrief RO/2010/01 (doc. nr. 247109).