24810 | 17.10.1991 Omz. Koppeling bouw- en milieuvergunning
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, BALTHAZAR H.

Best.mem., O.-Vl., 31.10.1991, (20), 398; De Gem., december 1991, V.66, (437), 624

Krachtens artikel 56 van het Vlarem is het thans zo dat wanneer er een bouwvergunning is verleend voor een inrichting, waarvoor volgens het Vlarem een milieuvergunning vereist is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, deze vergunning geschorst is tot zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Indien achteraf de milieuvergunning definitief (in laatste aanleg) geweigerd wordt dan vervalt de bouwvergunning van rechtswege vanaf de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning (art. 57 par. 1 van het Vlarem). Bij de behandeling van de bouwdossiers zal dan ook bijzondere aandacht dienen uit te gaan naar de desgevallend vereiste milieuvergunning of melding. In dit verband verzoekt de Gouverneur, wanneer aan zijn diensten een dossier wordt voorgelegd met betrekking tot een bouwberoep, daar de nodige informatie bij te verstrekken nopens de milieuvergunning.