247150 | 30.04.2010 BVR betr. de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie, vermeld in art. 41bis van het mestdecreet van 22.12.2006, en betr. wijz. art. 13 en 33 van het BVR 06.06.2008 betr. het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-05-19

Dit besluit regelt de procedurele aspecten rond het bemestingsverbod en de ermee samenhangende ontheffingen in de landbouwgronden gelegen in bosgebieden, natuurgebieden, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden en vergelijkbare gebieden. Ze richt eveneens een Verificatiecommissie op die geeft een advies aan de Mestbank over de aanvragen tot correctie van een bemestingsverbod.

Een landbouwer die niet akkoord gaat met de kennisgeving van de Mestbank over het bemestingsverbod, kan een aanvraag tot correctie indienen.
In dit geval kan de Mestbank een deskundige opdracht geven om via een plaatsbezoek recente gegevens te verzamelen over een betrokken perceel.
De Mestbank maakt voor elke aanvraag tot correctie een dossier op dat minstens de in dit besluit opgesomde stukken bevat.

De Verificatiecommissie adviseert de Mestbank over de aanvragen tot correctie. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, benoemt de leden van de Verificatiecommissie.

Art. 13 en 33 van het BVR 06.06.2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling worden gewijzigd.

nvdr: Het BVR 06.06.2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling wordt op 11.10.2014 opgeheven door het BVR 19.09.2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17.12.2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (zie doc. nr. 287104).

 

 link