246086 | gemeente Kalmthout / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 november 2009, 10e K., nr. 198150

Een beslissing waarbij een verkavelingsvergunning wordt verleend dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 van het decreet integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan zoals bedoeld in art. 3, par. 2, 17/ van dit decreet, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.

Het decreet integraal waterbeleid is op 24.11.2003 in werking getreden. Sinds die datum en a fortiori sinds de inwerkingtreding van het watertoetsbesluit op 01.11.2006 kon de minister bevoegd inzake ruimtelijke ordening geen vergunning meer afgeven zonder zich ervan te vergewissen dat aan de vereisten van het decreet was voldaan en de motieven dienaangaande weer te geven in de beslissing over de aanvraag. Bij gebrek aan overgangsbepalingen in die zin doet de omstandigheid dat de inleidende aanvraag dateert van vóór deze data van inwerkingtreding daaraan geen afbreuk.

De Raad van State vernietigt het besluit houdende de afgifte van een verkavelingsvergunning omdat het geen formele motivering inzake de watertoets bevat.