245029 | 20.11.2009 BVR wijz. bijlage 1 van het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en van BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-02-23

Dit besluit wijzigt het Vlaams reglement rond de milieuvergunning (Vlarem I) en het besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (Vlarem II). Het betreft wijzigingen naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen, aanpassingen aan de reglementering van LPG-stations en aanpassingen van de reglementering die niet werkzaam of overbodig zijn gebleken. Daarnaast worden enkele materiële vergissingen rechtgezet.

De rubriek 2.3.8, 9.4.1, d, 16.4, 32.8.1, 45.17, van de bijlage 1 van het Vlarem I (BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) worden gewijzigd. In bijlagen 8, 8bis, 8ter, 10, 10bis en 10ter van hetzelfde besluit, wordt de ondertekeningsformule 'De Burgemeester ' telkens vervangen door de ondertekeningsformule: 'De Burgemeester' en 'De gemeentesecretaris'.

Vlarem II (BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne) bevat onder meer de volgende wijzigingen:

  • Wijziging van de definities van de volgende termen: dieren (hoofdstukken 5.9 en 5.28), gassen (hoofdstuk 5.16), koelinstallaties en zwembaden (afdeling 5.32.9);
  • Art. 2.2.4.4.1: vaststelling van de geluidsplanning en geluidsactieprogramma's;
  • Afdeling 4.1.11: nieuwe titel: 'Gebruik van gevaarlijke stoffen (verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie';
  • Subafdeling 4.2.8.1: nieuwe titel 'Lozing van huishoudelijk afvalwater in het individueel te optimaliseren buitengebied of het collectief te optimaliseren buitengebied'.
    Wijziging van de algemene voorwaarden voor de lozing van huishoudelijk afvalwater gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied of het collectief te optimaliseren buitengebied in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld.
  • Art. 5.9.4.3: verbod varkenshouderijen te exploiteren indien zij gelegen zijn geheel of gedeeltelijk in een waterwingebied en/of een beschermingszone type I, II of III en in een gebied ander dan agrarische gebieden;
  • Afdeling 5.16.4: nieuw opschrift: 'Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen' en bepaling van de veiligheidsafstandregels voor LPG-opslagtanks;
  • Art. 5bis.15.5.4.3.6: wijziging van de algemene voorwaarden voor de lozing van huishoudelijk afvalwater in gewone oppervlaktewateren van een gemeente waarvoor het definitief gemeentelijk zoneringsplan nog niet is vastgesteld en/of in het collectief te optimaliseren buitengebied of het individueel te optimaliseren buitengebied van een gemeente waarvoor het definitief gemeentelijk zoneringsplan is vastgesteld;
  • Art. 5bis.15.5.4.3.8: wijziging van de voorwaarden voor de lozing van huishoudelijk afvalwater in openbare riolering en/of in het centrale gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied.
In het deel 6 van dit besluit wordt een hoofdstuk 6.9, bestaande uit art. 6.9.0.1 tot 6.9.2.2 toegevoegd. Het betreft de beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging (meer bepaald de winning van grondwater en boringen en de indirecte lozing in grondwater van huishoudelijk afvalwater).

De bijlagen 2.2.1, 4.2.5.2, 4.2.5.4, 5.9, 5.16.6, van Vlarem II worden gewijzigd. De bijlage 5.7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Het art. 21,1°, van het BVR 18.09.2009 tot wijziging van het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning met het oog op de afstemming van de milieuvergunningsprocedure met de procedure voor de stedenbouwkundige vergunning wordt gewijzigd.

nvdr: BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) is op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).