244068 | 24.07.2009 BVR tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden van titel I van dec. 18.07.2003 integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-01-22, (1e uitg.)

De onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht zijn een aantal instrumenten uit het decreet integraal waterbeleid. Dit besluit geeft hieraan uitvoering. Algemeen voorziet het decreet dat het Vlaamse Gewest kan onteigenen, het recht van voorkoop uitoefent en gehouden is tot de aankoop- en vergoedingsplicht. De eigenaar van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen een overstromingsgebied of oeverzone kan binnen een bepaalde periode een gedwongen aankoop door de initiatiefnemer van het onroerend goed eisen. In dit besluit wordt ook de wijze van berekening van deze vergoeding vastgesteld.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is met instemming van de minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, bevoegd om de provincies en de gemeenten te machtigen over te gaan tot onteigeningen ten algemene nutte als vermeld in art. 11 van het decreet 18..07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.
De machtigingen tot onteigening in het kader van hetzelfde decreet kunnen alleen worden verleend als de geplande onteigening past in de verwezenlijking van de doelstellingen van het integraal waterbeleid, vermeld in art. 5 van het decreet, of in de acties van de waterbeheerplannen die worden opgesteld ter uitvoering van die doelstellingen.

Het onteigeningsdossier van de provincies en gemeenten, dat moet worden samengesteld als een aanvraag tot machtiging, bevat onder meer twee eensluidend verklaarde afschriften van de beslissing van, naargelang van het geval, de provincieraad of de gemeenteraad, waarbij tot onteigening van welbepaalde gronden, met vermelding van de kadastrale gegevens ervan, wordt beslist en waarin wordt gemotiveerd dat de onteigening past in de verwezenlijking van de doelstellingen van integraal waterbeleid, vermeld in artikel 5 van het decreet. Als wordt gekozen voor de procedure bij hoogdringendheid, wordt die keuze gemotiveerd.

Het besluit bepaalt volgende punten:

 • Titel I. - Definities;
 • Titel II. - Onteigening ten algemene nutte;
 • Titel III. - Recht van voorkoop;
 • Titel IV. - Aankoopplicht en vergoedingsplicht:
  • Hfst. I. - Bekendmaking van de actieve inschakeling in de waterbeheersing van een onroerend goed, gelegen binnen een overstromingsgebied;
  • Hfst. II. - Aankoopplicht:
   • Afd. I. - Algemene bepalingen en voorwaarden;
   • Afd. II. - Procedure;
   • Afd. III. - Bepalen van de aankoopprijs.
  • Hfst. III. - Vergoedingsplicht:
   • Afd. I. - Algemene bepalingen en voorwaarden;
   • Afd. II. - Procedure;
   • Afd. III. - Berekening van de vergoeding:
    • Onderafd. I. - Principes voor de berekening van de vergoeding;
    • Onderafd. II. - Vergoeding voor landbouwpercelen;
    • Onderafd. III. - Vergoeding voor bospercelen.
   • Afd. IV. - Uitkering van de vergoeding.

 

 link