241113 | 29.05.2009 BVR houdende verdere aanpassing van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18.07.2003
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde

BS 2009-09-03, (2e uitg.)

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing brengt dit besluit verdere aanpassingen in de regelgeving inzake leefmilieu, natuur en energie.

De volgende sectorale regelgevingen worden gewijzigd:

 • KB 13.12.1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het Centraal Comité van het Visserijfonds;
 • KB 02.04.1974 houdende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die, in het kader van de bestrijding van de geluidshinder, belast zijn met het beproeven van en de controle op apparaten en inrichtingen;
 • KB 10.02.1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik;
 • BVR 22.03.1984 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria in uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
 • BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;
 • BVR 20.01.1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten;
 • BVR 21.04.1993 betreffende de introductie van niet-inheemse diersoorten;
 • BVR 13.07.1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild;
 • BVR 18.01.1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen;
 • BVR 08.10.1996 tot uitvoering van art. 54 van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud;
 • BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • BVR 01.12.1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend;
 • BVR 08.12. 1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;
 • BVR 28.05.2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken;
 • BVR 09.09.2005 betreffende de geografische indeling van de watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
 • BVR 21.10. 2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie;
 • BVR 07.06. 2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen.

Art. 293 van het BVR 07.03.2008 waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het Kaderdecreet bestuurlijk beleid 18.07.2003 treedt in werking op 03.09.2009.

nvdr: Het BVR 28.05.2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het BVR 06.06.1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het BVR 17.03.1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken wordt op 01.11.2014 opgeheven door het BVR 06.06.2014 betreffende de landinrichting (zie doc. nr. 287419).

 

 link link link