241067 | 23.04.2009 Richtlijn 2009/31/EG betr. de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 05.06.2009, L140/114-130+bijlagen 131-135

Bij deze richtlijn wordt een wettelijk kader vastgesteld voor de milieuveilige geologische opslag van kooldioxide, teneinde bij te dragen tot de bestrijding van de klimaatverandering. Het doel van milieuveilige geologische opslag van CO2 is de permanente insluiting van CO2 op een zodanige manier dat negatieve effecten op en risico's voor het milieu en de volksgezondheid worden voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk worden weggenomen.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat geen opslaglocatie wordt geëxploiteerd zonder opslagvergunning, dat er slechts één exploitant is voor elke opslaglocatie en dat er geen conflicterend gebruik op de locatie is toegestaan.

Ze dienen ook ervoor te zorgen dat de procedures voor het verlenen van opslagvergunningen openstaan voor alle entiteiten dieover de nodige capaciteiten beschikken en dat de vergunningen worden verleend op basis van objectieve, bekendgemaakte ent ransparante criteria.

Bij de bevoegde autoriteit ingediende aanvragen voor opslagvergunningen bevatten ten minste de in de richtlijn opgesomde informatie.

De richtlijn stelt de voorwaarden vast voor de toekenning van de opslagvergunning. De richtlijn bepaalt eveneens de inhoud van opslagvergunningen.

Worden gewijzigd:

  • Richtlijn 85/337/EG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;
  • Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
  • Richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties;
  • Richtlijn 2004/35/EG betr. milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade;
  • Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Gecodificeerde versie);
  • Verordening nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.

nvdr: De Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging wordt op 07.01.2014 opgeheven door de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (zie doc. nr. 252444).

nvdr: Het besluit van de Commissie van 10.02.2011 bepaalt de vragenlijst die gebruikt moet worden voor het eerste verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de geologische opslag van kooldioxide (zie Publ.E.U., 11.02.2011, L37/19-20+bijlagen 20-24).

nvdr: De richtlijn nr. 85/337/EEG wordt, op 17.02.2012, opgeheven door de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (codificatie) (zie doc. nr. 263106).