238758 | 28.05.2009 BBHR betr. het beheer van afval van winningsindustrieën
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles *

BS 2009-06-02, (2e uitg.)

Dit besluit zet richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15.03.2006 betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van richtlijn 2004/35/EG om. Het bepaalt onder meer de voorwaarden van het winningsafvalbeheerplan.

Dit besluit is van toepassing op het beheer van afval dat afkomstig is van de prospectie, de winning, de behandeling en de opslag van mineralen evenals de exploitatie van groeven. In dit besluit wordt deze afval 'winningsafval' genoemd.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer ('Instituut') legt in de milieuvergunning de nodige maatregelen op opdat winningsafval beheerd zou worden zonder gevaar voor de menselijke gezondheid en zonder dat er procédés of methoden aangewend zouden worden die het milieu zouden kunnen schaden, en met name zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, zonder geluids- of stankhinder te veroorzaken, en zonder schade te berokkenen aan het landschap of aan waardevolle gebieden.

Het Instituut verplicht de exploitant, in de milieuvergunning, om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de nadelige effecten van het beheer van winningsafval voor het milieu en voor de gezondheid van de mens te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Dit omvat het beheer van alle afvalvoorzieningen, ook na sluiting van de afvalvoorziening, en de voorkoming van zware ongevallen waarbij die afvalvoorziening betrokken is, en de beperking van de gevolgen ervan voor het milieu en de gezondheid van de mens.

Rekening houdend met het beginsel van duurzame ontwikkeling stelt de exploitant een afvalbeheerplan op voor de beperking, behandeling, nuttige toepassing en verwijdering van winningsafval.

Het afvalbeheerplan verstrekt voldoende informatie om het Instituut in staat te stellen te beoordelen in hoeverre de exploitant in staat is de in paragraaf 2 genoemde doelstellingen van het afvalbeheerplan te bereiken en zijn verplichtingen krachtens dit besluit na te leven.

Het afvalbeheerplan wordt om de vijf jaar herzien en/of, waar nodig, gewijzigd in geval van ingrijpende wijzigingen in de exploitatie van de afvalvoorziening of in het gestorte afval. Elke wijziging moet aan het Instituut meegedeeld worden.

Het beheerplan maakt verplicht deel uit van het effectenverslag dat bij de aanvraag voor een milieuvergunning gevoegd wordt. De aflevering van de vergunning geldt als erkenning van het beheerplan, onder voorbehoud van wijzigingen die eventueel door de milieuvergunning aangebracht worden.

Het beleid ter voorkoming van zware ongevallen en het veiligheidsbeheersysteem van de exploitant moeten in verhouding staan tot de gevaren voor zware ongevallen die de afvalvoorziening zou kunnen opleveren.

Wanneer zich een zwaar ongeval voordoet, moet de exploitant onmiddellijk het Hulpcentrum 100 verwittigen.
De exploitant moet na een zwaar ongeval de overheid die verantwoordelijk is voor de instelling van het nood- en interventieplan zo spoedig mogelijk alle informatie verstrekken die nodig is om de gevolgen van het ongeval voor de gezondheid van de mens tot een minimum te helpen beperken en de omvang van de feitelijke of potentiële milieuschade te beoordelen en tot een minimum te beperken.

De aanvragen voor een milieuattest, voor een milieuvergunning zonder voorafgaand attest en voor een verlenging van een milieuvergunning moeten de volgende elementen bevatten:

 • 1° het afvalbeheerplan;
 • 2° de getroffen regelingen bij wijze van een financiële zekerheid of een equivalent ervan;
 • 3° de gedetailleerde beschrijving van de gevaarlijke stoffen die verwijderd worden;
 • 4° de inrichting(en) waarnaar de verwijderde gevaarlijke stoffen overgebracht worden;
 • 5° in voorkomend geval, de formele verbintenis om het verzekeringscontract af te sluiten.

Het Instituut zorgt ervoor dat de exploitant, indien deze met het oog op rehabilitatie- en bouwdoeleinden, winningsafval terugplaatst in de door bovengrondse of ondergrondse winning ontstane uitgegraven ruimten, passende maatregelen neemt om de stabiliteit van het winningsafval veilig te stellen, verontreiniging van bodem, oppervlaktewater en grondwater te voorkomen, overeenkomstig en om te zorgen voor de monitoring van het winningsafval en de uitgegraven ruimte.

Dit besluit bevat eveneens de volgende punten:

 • Procedures voor de sluiting en de opvolging na de sluiting van afvalvoorzieningen;
 • Preventie van de verslechtering van de toestand van het water, lucht- en bodemverontreiniging;
 • Financiële zekerheid;
 • Inspectie;
 • Rapportageverplichting;
 • Inventaris van gesloten afvalvoorzieningen;
 • Uitwisseling van informatie;
 • Erkenning;
 • Overgangsbepalingen.