23746 | Het milieu-toezicht door de gemeente
x

Dossier Gemeente & Provincie, 1991, V.44, (3), 29

Het toezicht op de toepassing van het Decreet van 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten, alsmede op de naleving van de milieuvergunningen en de voorwaarden die zijn opgelegd met het oog op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt geregeld door het Vlarem.
Het toezicht wordt ondermeer toevertrouwd aan:

  • de door de gemeente aangewezen agenten van de gemeentelijke politie
  • de technische ambtenaren van de gemeente, die in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs.
Deze personen zijn bevoegd voor:
  • het toezicht over de inrichtingen van klasse 1, 2, 3
  • de technische controles op de lozing van afvalwater, geluidshinder, ...
  • het opstellen van een proces-verbaal van de uitgevoerde technische controles
Het bekwaamheidsbewijs, van de technische ambtenaren van de gemeente, inzake toezicht op de naleving van de milieureglementering:
  • is een bewijs dat zij zowel een theoretische als een praktische opleiding genoten hebben in een erkende instelling en dat de bekwaamheidsproef goed werd afgelegd.
De genoten opleiding is specialistisch en praktijkgericht:
  • 84 uren waarvan 48 uren theorie en 36 uren praktijk
  • een bekwaamheidsproef