237183 | VERBOVEN Wim / Deputatie van de provincie Antwerpen
R.v.St., 10 juli 2008, 7e K., nr. 185306

Een exploitant van een carwash is verplicht de in de milieuvergunning opgelegde bijzondere voorwaarden, de voor de inrichting geldende algemene of per categorie van inrichtingen vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden, en alle andere op de exploitatie van de inrichting van toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu, van de oppervlaktewateren en van de externe veiligheid, na te leven. Ongeacht de verleende vergunning, moet de exploitant steeds de nodige maatregelen treffen om schade en hinder te voorkomen.

Het doel van de motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene zou weten waarom een voor hem ongunstige beslissing is genomen, zodat hij zich kan verweren tegen die beslissing door aan te tonen dat de in de motivering aangebrachte motieven niet gegrond zijn. Het is aan de beslissingnemende overheid om een afdoende motivering op te bouwen waarbij de feitelijke grondslag van de genomen beslissing afdoende wordt bewezen.

De deputatie hoeft niet te motiveren waarom de overheid in eerste aanleg een aantal onregelmatigheden heeft begaan. Het volstaat dat de aangeklaagde onregelmatigheden in het kader van het administratief beroep zijn rechtgezet.