235735 | 22.01.2009 BBHR tot vaststelling van een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2009-02-19, (2e uitg.)

Dit besluit stelt een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vast. Dit plan bepaalt de door wateroperatoren toe te passen regels om de reële kostprijs van het water te bepalen, zoals vastgelegd in art. 38 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.

Dit besluit omschrijft de toe te passen regels voor de uitwerking van een boekhoudplan Producent, een boekhoudplan Distributeur, een boekhoudplan Gemeentelijke sanering en een boekhoudplan Gewestelijke sanering door het geheel van operatoren die een waterproductie- en/of een waterdistributie- en/of een saneringsactiviteit uitoefenen, overeenkomstig de art. 17 en 18 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.

Onder 'gemeentelijke sanering' wordt begrepen: het concept, de opstelling en het beheer van de exploitatie van de infrastructuren voor de opvang van afvalwater, toevertrouwd door de gemeenten.

Elke gemeentelijke sanerings-operator maakt jaarlijks een exploitatierekening per gemeentelijke saneringsnet op evenals een samenvattende exploitatierekening Gemeen-telijke sanering overeenkomstig de bepalingen opgenomen in dit besluit.

Elke gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zijn gemeentelijke saneringsdiensten gedeeltelijk of niet aan de BIWD toevertrouwd heeft, maakt jaarlijks een exploitatierekening per gemeentelijke saneringsnet op evenals een samenvattende exploitatierekening Gemeentelijke sanering overeenkomstig de bepalingen opgenomen in dit besluit.

Elke gewestelijke saneringsoperator maakt jaarlijks een exploitatierekening per installatie op evenals een samenvattende exploitatierekening Gewestelijke sanering overeenkomstig de bepalingen opgenomen in dit besluit.

De evaluatieregels die de opstelling van het boekhoudplan Openbare sanering beheren, vloeien voort uit de toepassing van de geldende reglementaire bepalingen en stemmen overeen met de regels opgenomen in dit besluit.

Elk jaar dienen de aan de bepalingen van dit hoofdstuk onderworpen operatoren ten laatste op 30 juni van het volgende jaar bij het Instituut de samenvattende exploitatierekeningen van de productie-, distributie-, gemeentelijke sanerings- en gewestelijke saneringsactiviteiten in, volgens de schema's bedoeld in dit besluit.

De analytische exploitatierekeningen van de productie-eenheden en transportleidingen, de distributienetten, het gemeentelijke saneringsnet en de saneringseenheden moeten als bijlage bij de samenvattende exploitatierekeningen aan het Instituut.

De modaliteiten voor de overdracht van die informatie worden vastgesteld door het Instituut in samenspraak met de wateroperatoren. Zonodig worden de vorm en de voorstellingswijze van die informatie nader bepaald door het Instituut.

Vervolgens worden de exploitatierekeningen door het Instituut onderworpen aan een externe audit ter bepaling van onder meer de prestaties en het niveau van de diensten van de operatoren. De besluiten van die audit worden door de minister bevoegd voor Waterbeleid ter informatie aan de Regering overgemaakt.

Om de wateroperatoren de kans te geven hun boekhoudsysteem aan de analytische rubrieken aan te passen en hun informatiesysteem op dit besluit af te stemmen, mogen de analytische exploitatierekeningen betreffende de distributie en de gemeentelijke sanering voor het jaar 2009 - dus op te stellen vóór juni 2010 - vereenvoudigd worden. Deze vereenvoudigde analytische exploitatiereke-ningen moeten echter de structuur van de hierboven vastgelegde rubrieken respecteren, maar moeten niet noodzakelijk alle subrubrieken bevatten.

Deze vereenvoudigde vorm betreft alleen de analytische exploitatierekeningen en niet de samenvattende exploitatierekening.

nvdr: Het BBHR 22.01.2009 tot vaststelling van een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt op 01.01.2016 opgeheven door het BBHR 03.12.2015 tot vaststelling van een opvolgings- en rapporteringshulpmiddel ter bepaling van de reële kostprijs van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van het BBHR 22.01.2009 tot vaststelling van een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie doc. nr. 296977).