235097 | 12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-04

In dit verzameldecreet komen veel verschillende thema's aan bod. Het gaat voor het overgrote deel over de milieu- en energiebevoegdheden: energie, water en integraal waterbeleid, afvalstoffen, bossen, natuurbehoud, jacht, de mestproblematiek, milieuvergunningen, de titel milieueffect- en veiligheidsrapportage van het DABM, bodemsanering en de bodembescherming en ten slotte de titel Handhaving van het DABM. Daarnaast bevat het decreet ook enkele bepalingen over schade aan het wegdek door te zwaar geladen vrachtwagens (aslasten) en inzake landbouw en visserij.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. Algemeen (art. 1);
 • Hfst. 2. Energie (art. 2-10) (zie doc. nr. 235096);
 • Hfst. 3. Water (art. 11- 24) (zie doc. nr. 235099);
 • Hfst. 4. Integraal waterbeleid (art. 25-31) (zie doc. nr. 235101);
 • Hfst. 5. Afvalstoffen (art. 32-37) (zie doc. nr. 235103);
 • Hfst. 6. Bosdecreet (art. 38-45) (zie doc. nr. 235106);
 • Hfst. 7. Decreet van 21.12.2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 (art. 46) (zie doc. nr. 235109);
 • Hfst. 8. Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (art. 47-59) (zie doc. nr. 235111);
 • Hfst. 9. Jachtdecreet (art. 60-61) (zie doc.nr. 235118);
 • Hfst. 10. Mestdecreet (art. 62-84) (zie doc. nr. 235119);
 • Hfst. 11. Milieuvergunningen (art. 85-95) (zie doc. nr. 235102);
 • Hfst. 12. Wijzigingen aan titel IV van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid (art. 96-98) (zie doc nr. 235104);
 • Hfst. 13. Wijziging van het decreet 27.10.2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming(art. 96-99) (zie doc. nr. 235108);
 • Hfst. 14. Wijzigingen aan titel XVI van het decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals toegevoegd bij decreet van 21.12.2007 tot aanvulling van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen' (art. 139-143) (zie doc. nr. 235117);
 • Hfst. 15. Aslasten (art. 144-149) (zie doc. nr. 235122);
 • Hfst. 16. Landbouw en visserij (art. 150-152) (zie doc. nr. 235125);
 • Hfst. 17. Wijzigingen aan titel XV van het decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art 153-154) (zie doc. nr. 235127);
 • Hfst. 18. Wijzigingen aan titel XV van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 155-156) (zie doc. nr. 235129).

nvdr: Het decreet 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt op 01.01.2011 opgeheven door het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (zie doc. nr. 239663).

nvdr: Het decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt wordt op 01.01.2011 opgeheven door het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (zie doc. nr. 239663).

nvdr: Het decreet 02.04.2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto wordt op 01.01.2011 opgeheven door het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (zie doc. nr. 239663).

 

 link link link link link