234663 | 30.10.2008 Beschikking 2008/915/EG tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad
Europese Commissie

Publ.EU, 10.12.2008, (332), 20-21+bijlagen 22-44

Rubriek 1.4.1 van bijlage V van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het water voorziet in een procedure die de vergelijkbaarheid moet garanderen van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde biologische monitoring, die een kernelement vormt van de indeling in ecologische toestandsklassen. Daartoe is het noodzakelijk dat de resultaten van de monitoring- en classificatiesystemen van de lidstaten worden vergeleken met behulp van een intercalibratienet dat monitoringlocaties in alle lidstaten en in alle ecoregio's van de Gemeenschap omvat. Deze beschikking bepaalt de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie.

Zoals bepaald in rubriek 1.4.1, onder iii), van bijlage V van Richtlijn 2000/60/EG, zullen de lidstaten de resultaten van de intercalibratie in hun nationale classificatiesystemen moeten omzetten teneinde voor al hun nationale typen de grenzen vast te stellen tussen zeer goede en goede toestand en tussen goede en matige toestand. Om de toepassing van de resultaten van de intercalibratie te ondersteunen zijn er richtsnoeren ontwikkeld voor de omzetting van deze resultaten in de nationale classificatiesystemen en voor de afleiding van de referentieomstandigheden.

nvdr: De Beschikking 30.10.2008 2008/915/EG tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad is op 28.10.2013 opgeheven door het Besluit 20.09.2013 2013/480/EU tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Beschikking 2008/915/EG (zie doc. nr. 276895).