233196 | 23.05.2008 V. nr. 690 (Vl. P.): Saneringsbijdrage en drinkwaterkwaliteit - Stand van zaken
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
VAN EYKEN Christian

V. en A. Vl.P., oktober 2008,2008-2009, (1), 953

Het decreet 21.12.2007 bepaalde de maximumbedragen voor de bovengemeentelijke (gewestelijke saneringsbijdrage), alsook voor de gemeentelijke saneringsbijdrage.
Deze middelen geven aan de lokale en bovenlokale besturen meer armslag voor de financiering van de rioolnetten.

Het aantal gemeenten waarin een gemeentelijke bijdrage/vergoeding aangerekend wordt via de integrale drinkwaterfactuur stijgt jaar na jaar. Ook het bedrag van de gemeentelijke bijdrage/vergoeding neemt toe. De evolutie van het aantal gemeenten waar een gemeentelijke bijdrage ingesteld werd, wordt in de bijgevoegde kaarten en tabellen weergegeven alsook de evolutie van het eenheidstarief van de gemeentelijke bijdrage ten opzicht van het bovengemeentelijke bijdragetarief.

De bijgevoegde tabel 1 (bijlage 1) bevat de gegevens van de gemeenten die in 2008 hun gemeentelijk bijdragetarief hebben verhoogd ten opzicht van 2007. Er is eveneens percentsgewijs aangegeven hoeveel de stijging bedraagt.

Het BVR 13.12.2002 houdende de reglementering inzake de kwaliteit en de levering van water bestemd voor menselijke consumptie (hierna het besluit genoemd) vormt in Vlaanderen het algemeen wettelijke kader omtrent de kwaliteitscontrole op het water bestemd voor menselijke consumptie. De kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie in Vlaanderen is verschillend naargelang het leverings-gebied (70-tal leveringsgebieden in Vlaanderen) maar moet voldoen aan de normen vastgelegd in het besluit.
De kwaliteitscontrole van het water bestemd voor menselijke consumptie dat via het openbaar waterdistributienetwerk wordt geleverd, is sinds 2006 georganiseerd per leveringsgebied. Een leveringsgebied is een onderdeel van het distributiegebied van de drinkwatermaatschappij waarin het water bestemd voor menselijke consumptie afkomstig is uit één of meerdere bronnen en geacht kan worden van vrijwel uniforme kwaliteit te zijn. Informatie omtrent de kwaliteit per gemeente of per m³ is in dit opzicht niet van toepassing.

In afwachting kan voor een beknopt beeld van de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie in Vlaanderen verwezen worden naar het rapport voor de Europese commissie voor de periode 2002-2004. Dit rapport is te consulteren op de website van de VMM (www.vmm.be\water\Waterbeheer Onbevaarbare waterlopen en grondwater\lokaal waterbeheer\oog op drinkwatermaatschappijen\meer over het decreet\lees meer over de drinkwaterkwaliteit). Dit rapport illustreert zowel de grote controle-inspanning van de drinkwatermaatschappijen als de goede kwaliteit van de via het openbare waterdistributienetwerk gedistribueerde water bestemd voor menselijke consumptie.