233042 | 19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Wijzigingen in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 75-80)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2008-12-29, (1e uitg.)

Omwille van de herindeling van de zuiveringszones op basis van de zoneringsplannen wijzigt dit hoofdstuk de wet 26.03.1971.

Vlarem I en II werden inmiddels aangepast aan de herindeling van de zuiveringszone op basis van de zoneringsplannen. Vlarem bevat bijgevolg twee regelingen: de huidige indeling en de nieuwe indeling voor de gemeenten met een definitief vastgesteld gemeentelijk zoneringsplan. Voor de gemeenten zonder definitief gemeentelijk zoneringsplan blijft de indeling op basis van de A, B, C-zones voorlopig van toepassing. Voor gemeenten met een goedgekeurd zoneringsplan wordt overgeschakeld op een indeling in een centraal gebied, collectief geoptimaliseerd buitengebied, collectief te optimaliseren buitengebied en individueel te optimaliseren buitengebied. Deze indeling is gebaseerd op het criterium of het afvalwater collectief of individueel zal gesaneerd worden.

In tegenstelling tot de oude indeling is de herindeling op basis van de zoneringsplannen niet meer gelinkt aan de huidige of binnen de vijf jaar geplande aansluiting op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Bovendien is er niet altijd een éénduidige relatie tussen de nieuwe en oude zone-indeling. De tariefbepaling kan dus niet gekoppeld worden aan de nieuwe indeling. Daarom wordt er voor geopteerd de criteria voor de indeling in zone A, B en C op te nemen in de heffingswetgeving.

Art. 35ter, 35quinquies en 35vicies van de voornoemde wet worden gewijzigd.

 

 link