232055 | 10.07.2008 BVR betr. de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk
et al.

BS 2008-10-03

Dit besluit voorziet dat de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden over een legitimatiekaart beschikken. Het bepaalt de reglementering betreffende deze kaart (onder meer de kenmerken, de validiteitsduur en de regels in geval van verlies en beschading).

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).

Het besluit bepaalt het formaat en de vermeldingen van de legitimatiekaart. Deze kaart is maximaal tien jaar geldig.
De legitimatiekaart wordt teruggegeven aan het hoofd van de entiteit, raad of instelling, of aan een andere persoon die aangesteld is door het hoofd van de entiteit, raad of instelling, als:
 • de kaart beschadigd is;
 • een of meer gegevens op de kaart gewijzigd zijn of de foto geen gelijkenis meer vertoont met de houder;
 • de houder geschorst is;
 • de houder niet meer belast is met de inspectie- of controlebevoegdheid;
 • de vervaldatum verstreken is.

Het verlies of de vernietiging van de legitimatiekaart wordt onmiddellijk gemeld aan het hoofd van de entiteit, raad of instelling, of aan een andere persoon die aangesteld is door het hoofd van de entiteit, raad of instelling. De houder krijgt dan een nieuwe kaart. Wanneer de houder geschorst is of wanneer de houder niet meer belast is met de inspectie- of controlebevoegdheid, wordt de kaart aan de houder teruggegeven zodra hij de inspectie- of controlebevoegdheid opnieuw uitoefent.
Als de kaart wordt teruggevonden na de hernieuwing, wordt ze onmiddellijk aan het hoofd van de entiteit, raad of instelling, of aan een andere persoon die aangesteld is door het hoofd van de entiteit, raad of instelling, bezorgd om ze te laten vernietigen.

De volgende besluiten worden gewijzigd:

 • BVR 01.06.1999 tot invoering van het loodsbrevet, de tijdelijke loodsvergunning en het legitimatiebewijs;
 • BVR 26.05.2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (doc. nr. 164661);
 • BVR 07.12.2001 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren voor het uitoefenen van het toezicht op de toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en van de krachtens die gecoördineerde wet genomen uitvoeringsbesluiten (doc. nr. 174098);
 • BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (doc. nr. 178545);
 • BVR 19.07.2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer (doc. nr. 179122);
 • BVR 21.03.2003 tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding (doc. nr. 184941);
 • BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (doc. nr. 194220);
 • BVR 14.01.2005 tot uitvoering van het decreet 30.04.004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn (doc; nr. 199859);
 • BVR 21.04.2006 houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen;
 • BVR 13.01.2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

 

 link link