228654 | 07.03.2008 BVR waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18.07.2003
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-05-21, (1e uitg.)

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing past dit besluit de regelgeving aan van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.

Worden gewijzigd:

 • het KB 13.12.1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het centraal comité van het visserijfonds;
 • het KB 28.02.1977 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen;
 • het KB 09.09.1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;
 • het BVR 22.03.1984 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
 • het BVR 27.03.1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones;
 • het BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van de Richtlijn 79/409/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand;
 • het BVR 23.03.1989 houdende bepaling voor het Vlaamse Gewest van de categorieën van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieueffectrapport is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning;
 • het BVR 23.03.1989 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen;
 • het BVR 10.05. 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28.02.1982 voor het Vlaamse Gewest;
 • het BVR 23.05.1990 tot uitvoering van het decreet 23.05.1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen;
 • het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (titel I van het VLAREM) ;
 • het BVR 20.03.1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de art. 32 septies en 32 octies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • het BVR 24.07.1991 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren en vaststelling van nadere regels met betrekking tot de dossiertaks bedoeld in art. 19 bis van het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning;
 • het BVR 31.07.1991 betreffende de uitoefening van de door het Boswetboek van 19.12.1854 en door het Bosdecreet van 13.06.1990 aan het Bosbeheer opgedragen bevoegdheden;
 • het BVR 02.10.1991 tot aanwijzing van ambtenaren van de Vlaamse Regering die overtredingen van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opsporen en vaststellen;
 • het BVR 16.10.1991 betreffende de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen;
 • het BVR 20.05.1992 tot uitvoering van de wet 01.07.1954 op de riviervisserij;
 • het BVR 31.07.1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank;
 • het BVR 16.12.1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer;
 • het BVR 20.01.1993 betreffende de organisatie van het examen tot het verkrijgen van het bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde;
 • het BVR 20.01.1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten;
 • het BVR 22.07.1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen;
 • het BVR 29.06.1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse;
 • het BVR 13.07.1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild;
 • het BVR 20.07.1994 tot uitvoering van het decreet 14.07.1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;
 • het BVR 18.01.1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen;
 • het BVR 08.02.1995 tot instelling en organisatie van een Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling;
 • het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM);
 • het BVR 28.07.1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan;
 • het BVR 17.01.1996 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1996 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 05.03.1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering;
 • het BVR 08.10. 1996 tot uitvoering van art. 54 van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud;
 • het BVR 17.06.1997 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1997 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 23.07.1997 houdende regeling van de vorm en de wijze van onderzoek van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning voor het opsporen en het ontginnen van petroleum en brandbare gassen;
 • het BVR 17.03.1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken;
 • het BVR 24.03.1998 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1998 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • het BVR 01.12.1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend;
 • het BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater;
 • het BVR 08.12.1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;
 • het BVR 17.03.2000 houdende vaststelling van het verwijderingsplan voor PCB-houdende apparaten en de daarin aanwezige PCB's;
 • het BVR 24.03.2000 tot overheveling van ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Milieumaatschappij naar de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
 • het BVR 14.04.2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;
 • het BVR 26.05.2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;
 • het BVR 08.06.2000 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2000 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 10.11.2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van art. 15, 15 bis, 15 ter, 15 sexies, par. 1 en 3 en 15 septies van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het BVR 26.05.2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet;
 • het BVR 17.11.2000 houdende aanvulling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2000 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 24.11.2000 houdende vaststelling van de lijst van bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1999 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 16.02.2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing;
  • het BVR 22.06.2001 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest in de loop van 2001 zal worden begonnen of voortgezet;
  • het BVR 22.06.2001 tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21.06.1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
  • het BVR 07.12.2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden;
  • het BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken;
  • het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • het BVR 22.02.2002 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2002 zal worden begonnen of voortgezet;
  • het BVR 07.06.2002 betreffende de verkoop uit de hand van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen;
  • het BVR 07.06.2002 betreffende de vorm van de kapvergunning voor houtkavels in openbare bossen en de wijze waarop die wordt afgeleverd;
  • het BVR 07.06.2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen;
  • het BVR 28.06.2002 houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen;
  • het BVR 27.09.2002 tot uitvoering van art. 15 bis van het decreet 14.07.1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;
  • het BVR 11.10.2002 tot bepaling van de wapens die tot de reglementaire uitrusting behoren van sommige ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van wapens;
  • het BVR 08.11.2002 houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig art. 79 van het Bosdecreet van 13.06.1990;
  • het BVR 08.11.2002 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2003 zal worden begonnen of voortgezet;
  • het BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie;
  • het BVR 13.12.2002 tot instelling en organisatie van een vijfde preventiestimulerend programma;
  • het BVR 31.01.2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt;
  • het BVR 28.02.2003 betreffende natuurrichtplannen;
  • het BVR 28.03.2003 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17.05.1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen;
  • het BVR 20.06.2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte aardgasmarkt;
  • het BVR 27.06.2003 betreffende de beheerplannen van bossen;
  • het BVR 27.06.2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen meewerken in erkende bosgroepen;
  • het BVR 27.06.2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privébossen;
  • het BVR 27.06.2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest;
  • het BVR 27.06.2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;
  • het BVR 18.07.2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 01.07.2003 tot 30.06.2008;
  • het BVR 18.07.2003 houdende de goedkeuring van het Programma Natuur- en Milieueducatie vanaf 01.09.2003;
  • het BVR 03.10.2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal;
  • het BVR 10.10.2003 houdende organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel;
  • het BVR 10.10.2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de Milieu- en Natuurverenigingen;
  • het BVR 10.10.2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid;
  • het BVR 24.10.2003 houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers;
  • het BVR 24.10.2003 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2004 zal worden begonnen of voortgezet;
  • het BVR 21.11.2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid;
  • het BVR 05.12.2003 houdende vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie bedoeld in het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;
  • het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer;
  • het BVR 05.03.2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen;
  • het BVR 26.03.2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet;
  • het BVR 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag;
  • het BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut;
  • het BVR 14.05.2004 inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen en tot wijziging van het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het BVR 01.06.1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
   • het BVR 28.05.2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het BVR 06.06.1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het BVR 17.03.1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken;
   • het BVR 04.06.2004 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies;
   • het BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen;
   • het BVR 14.07.2004 houdende nadere regels inzake de reductieprogramma's ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest;
   • het BVR 10.12.2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
   • het BVR 04.02.2005 inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het BVR 01.06.1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
   • het BVR 20.05.2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra;
   • het BVR 17.06.2005 houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen;
   • het BVR 09.09.2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
   • het BVR 21.10.2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17.05.1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling.
   De volgende regelingen worden opgeheven:
   • het KB 27.11.1979 tot bepaling van de ambtsgebieden van de Visserijdienst van het Bestuur van Waters en Bossen in het Vlaamse Gewest;
   • het KB 23.04.1980 tot instelling van een Vlaamse Hoge Jachtraad;
   • het KB 16.05.1980 tot instelling van een Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij;
   • het BVR 13.02.1985 houdende regeling van de instelling en de werking van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud;
   • het BVR 17.07.1985 betreffende de instelling en organisatie van het Instituut voor Natuurbehoud;
   • het BVR 26.11.1986 waarbij de OVAM wordt gemachtigd tot het houden van een rekening bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas;
   • het BVR 29.05.1991 houdende regeling van de instelling en de werking van de Vlaamse Hoge Bosraad;
   • het BVR 11.09.1991 betreffende de werking, de begroting, de controle en de goedkeuring van de boekhouding van het eigen vermogen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer;
   • het BVR 11.09.1991 betreffende de werking, de begroting, de controle en de goedkeuring van de boekhouding van het eigen vermogen van het Instituut voor Natuurbehoud;
   • het BVR 19.09.1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
   • het BVR 17.07.2000 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer;
   • het BVR 17.07.2000 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor Natuurbehoud.
   nvdr: Het BVR 10.11.2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van art. 15, 15bis, 15ter, 15sexies, par. 1 en 3 en 15septies van het Dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en wijz. BVR 26.05.2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet werd opgeheven door het BVR 06.06.2008 betr. het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling (zie doc. nr. 229676).

   nvdr: Het BVR 28.03.2003 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17.05.1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen wordt opgeheven door het BVR 14.11.2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (zie doc. nr. 234682).

   nvdr: Het BVE 31.07.1991 betreffende de uitoefening van de door het Boswetboek van 19.12.1854 en door het Bosdecreet van 13.06.1990 aan het Bosbeheer opgedragen bevoegdheden wordt opgeheven door het BVR 30.04.2009 tot wijziging het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten (zie doc. nr. 239430).

   nvdr: Het BVE 02.10.1991 tot aanwijzing van ambtenaren van de Vlaamse Executieve die overtredingen van Wet 12.07.1973 op het natuurbehoud en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opsporen en vaststellen wordt opgeheven door het BVR 30.04.2009 tot wijziging het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten (zie doc. nr. 239430).

   nvdr: Het 07.12.2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden wordt opgeheven door het BVR 08.05.2009 betreffende de erosiebestrijding (zie doc. nr. 239563).

   nvdr: Het BVR 20.06.2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte aardgasmarkt werd opgeheven door het BVR 13.03.2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt (zie doc. nr. 238553).

   nvdr: Het BVR 31.01.2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt werd opgeheven door het BVR 13.03.2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt (zie doc. nr. 238553).

   nvdr: Het BVR 04.06.2004 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies wordt opgeheven door het BVR 15.05.2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer [Soortenbesluit] (zie doc. nr. 240406).

   nvdr: Voor Vlaanderen, Voor Vlaanderen, wordt het BVR 23.07.1997 houdende regeling van de vorm en de wijze van onderzoek van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning voor het opsporen en het ontginnen van petroleum en brandbare gassen, opgeheven op 16.09.2011 door het BVR 15.07.2011 tot uitvoering van het dec. 08.05.2009 betr. de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten (zie doc. nr. 259332).

   nvdr: Het BVR 17.03.2000 houdende vaststelling van het verwijderingsplan voor PCB-houdende apparaten en de daarin aanwezige PCB's wordt op 01.06.2012 opgeheven door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen [ VLAREMA ] (zie doc. nr. 265350).

   nvdr: Het BVE 20.05.1992 tot uitvoering van de Wet 01.07.1954 op de riviervisserij wordt op 15.03.2013 opgeheven door het BVR 01.02.2013 tot uitvoering van de wet 01.07.1954 op de riviervisserij (zie doc. nr. 272286).

   nvdr: Het BVR 17.03.1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken wordt op 01.11.2014 opgeheven door het BVR 06.06.2014 betreffende de landinrichting (zie doc. nr. 287419).

   nvdr: Het BVR 28.05.2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het BVR 06.06.1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het BVR 17.03.1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken wordt op 01.11.2014 opgeheven door het BVR 06.06.2014 betreffende de landinrichting (zie doc. nr. 287419).

   nvdr: Het BVE 20.01.1993 betreffende de organisatie van het examen tot het verkrijgen van het bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde werd op 07.06.2015 opgeheven door het BVR 24.04.2015 houdende vaststelling van de voorwaarden voor rekrutering en selectie van personeel voor de functies van boswachter, beleidsadviseur en natuurinspecteur bij het Agentschap voor Natuur en Bos (zie doc. nr. 292160).

   nvdr: Het BVE 24.07.1991 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren en vaststelling van nadere regels met betrekking tot de dossiertaks bedoeld in art. 19bis van het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning wordt opgeheven door het BVR 24.02.2017 wijz. diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving (zie doc. nr. 309121).

   nvdr: Het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt op 16.06.2017 opgeheven door het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 311224).

   nvdr: Het BVR 28.02.2003 betreffende natuurrichtplannen is op 28.10.2017 opgeheven door het BVR 14.07.2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten (zie doc. nr. 314808).

   nvdr: Het BVR 27.06.2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen is op 28.10.2017 opgeheven door het BVR 14.07.2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten (zie doc. nr. 314808).

 

 link link link link link