228642 | 21.03.2008 BVR wijz. BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-05-20, (2e uitg.)

Het besluit over het toekennen van een gewestbijdrage aan polders en wateringen voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werken voorziet de melding van het dossier aan de directie bestrijding van economische en financiële delicten van de algemene directie gerechtelijke politie. Aangezien deze melding overbodig is, worden de betreffende artikels in dit besluit opgeheven.

In art. 9, par. 1, van het BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken wordt punt 2° opgeheven.