228640 | 21.03.2008 BVR wijz. BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-05-20, (2e uitg.)

Het besluit over het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits voorziet de melding van het dossier aan de directie bestrijding van economische en financiële delicten van de algemene directie gerechtelijke politie. Aangezien deze melding overbodig is, wordt de betreffende artikel in dit besluit opgeheven. Daarnaast wordt het 'eensluidend verklaard afschrift' van bepaalde documenten vervangen door 'een kopie'.

Het BVR 11.06.2004 wordt aangepast aan het BVR 23.04.2004 tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift. In art. 8, par. 3, tweede lid en art. 10, par. 1 en par. 3, van het besluit worden de woorden 'eensluidend verklaard afschrift' vervangen door het woord 'kopie'.
In art. 10, par. 1, van hetzelfde besluit wordt punt 2°, opgeheven.