228621 | Bericht van openbaar onderzoek - Ontwerp van Waterbeheerplan 2016-2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2008-05-19, (1e uitg.)

Dit document bevat de lijst van de verschillende berichten van openbaar onderzoek met betrekking tot de bescherming van de leefmilieu in het Brusselse gewest. In het kader van de organisatie van deze onderzoeken kunnen de verschillende documenten worden geraadpleegd bij de gemeentebesturen. Het laatste bericht betreft het ontwerp van 'Waterbeheerplan 2016-2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest'.

Opeenvolgende berichten:

 • Bericht 19.05.2008 - B.S., 19.05.2008,1e uitgave, V.178, (146), 26042-26043

  In toepassing van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 20.03.2008 een ontwerp van gewestelijk Plan voor overstromingsbestrijding (Regenplan 2008-2011) goedgekeurd. Dit ontwerpplan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek en alle documenten betreffende dit openbaar onderzoek (dat plaats vindt van 01.05.2008 tot 01.07.2008) kunnen worden geraadpleegd bij de gemeentebesturen. Het ontwerpplan, het effectenrapport, de infobrochure en de vragenlijst kunnen worden gedownload op www.leefmilieubrussel.be/regenplan.

 • Bericht 06.06.2008 - B.S., 06.06.2008, V.178, (170), 28788

  In toepassing van de ordonnantie 25.03.1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit keurde de Brusselse Regering op 17.01.2008 een ontwerp van BBHR tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen goed. Dat ontwerp van besluit wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen en alle documenten betreffende dit openbaar onderzoek (dat plaats vindt van 01.06.2008 tot 15.08.2008) kunnen worden geraadpleegd bij de gemeentebesturen. Het ontwerp van besluit en het effectenrapport kunnen worden gedownload op www.leefmilieubrussel.be/pollupiek .

 • Bericht 28.02.2011 - B.S., 28.02.2011,1e uitgave, V.181, (64), 14072

  In overeenstemming met de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 09.12.2010 akte genomen van het ontwerp van Maatregelenprogramma van het Waterbeheersplan. Dit ontwerp van programma wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek waarbij ook een milieueffectenrapport van het ontwerp van Maatregelenprogramma hoort. Het openbaar onderzoek heeft plaats van 28.02.2011 tot 28.08.2011. Het ontwerp van Maatregelenprogramma en het bijbehorende milieueffectenrapport zijn te downloaden op www.leefmilieubrussel.be/waterplan

 • Bericht 12.02.2014 - B.S., 12.02.2014, V.184, (46), 12360

  Het ontwerp van Gewestelijk Natuurplan heeft als doel het rijke natuurlijke patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beschermen en te ontwikkelen. Het ontwerpplan heeft hoofdzakelijk als doel:

  • de beleidslijnen uit te stippelen en de acties te programmeren;
  • de Brusselaars voor de biodiversiteit te sensibiliseren, ze rond dit thema bij elkaar te brengen en te mobiliseren;
  • de natuur te beschermen en te ontwikkelen;
  • de natuur te integreren in de uitwerking van de plannen voor stedelijke inrichting.
  Het openbaar onderzoek loopt van 15.02.2014 tot 15.04.2014. Het ontwerp van Maatregelenprogramma en het bijbehorende milieueffectenrapport zijn te downloaden op www.leefmilieubrussel.be/plannature

 • Bericht 23.11.2015 - B.S., 23.11.2015, V.185, (302), 70105

  In toepassing van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en de richtlijn van 23.10.2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dit ontwerpplan op 22.10.2015 goedgekeurd. Krachtens dezelfde ordonnantie worden het ontwerp van Waterbeheerplan en het bijbehorende milieueffectenrapport aan een openbaar onderzoek onderworpen. Alle documenten van dit openbaar onderzoek (dat plaats vindt van 23.11.2015 tot 30.05.2016) kunnen bij de gemeentelijke administraties worden geraadpleegd. Het ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen worden gedownload via www.leefmilieu.brussels/waterplan.