227115 | 11.03.2008 Richtlijn 2008/32/EG wijz. Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 20.03.2008, L81/60-61

De Europese Commissie krijgt de bevoegdheid om technische specificaties en gestandaardiseerde methoden vast te stellen en om een aantal bijlagen van richtlijn nr. 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid aan te passen. Ter herinnering, beoogt deze richtlijn onder meer aquatische en terrestrische ecosystemen te beschermen, duurzaam gebruik van water op basis van bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange termijn te bevorderen, de progressieve vermindering van de verontreiniging van grondwater en verdere verontreiniging hiervan te garanderen, de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte te afzwakken, ...