226115 | 29.11.2007 Besluit wijz. besluit 07.12.2006 betr. bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles

BS 2008-02-15, (2e uitg.)

De Minister belast met Waterbeleid bepaalt voor elke persoon die actief is in het beheer van de watercyclus welke informatie overgemaakt moet worden, volgens termijnen en vormen die aangegeven zijn, en die noodzakelijk zijn om hem de mogelijkheid te bieden de werkelijke waterkost te bepalen. Dit besluit verlengt de termijnen binnen welke de Minister een voorafgaand verslag opstelt over de opstelling en de terugvordering van de kosten van diensten in verband met het watergebruik en een ontwerpbesluit aan de Regering overhandigt.

Art. 4 van het besluit 07.12.2006 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid wordt gewijzigd.

Een aanhangsel bij het beheerscontract afgesloten tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) wordt toegevoegd als bijlage bij dit besluit.