225741 | 24.10.2007 V. nr. 81 (Vl. P.): Gemeentelijke rioleringsprojecten - Historische dossiers
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
VERFAILLIE Jan

V. en A., Vl.P., januari 2008,2007-2008, (4), 653-655

Het subsidiebesluit inzake openbare rioleringen voorziet dat de subsidiëringsprogramma's worden opgemaakt in overleg met de gemeenten. Het subsidiebesluit heeft immers tot doel de gemeenten te stimuleren bij de doordachte en ecologisch verantwoorde uitbouw van haar rioleringsstelsel.

Na bespreking van het voorstel van programma binnen de ambtelijke commissie, bevoegd voor de goedkeuring van de voorontwerpdossiers en het bepalen van het subsidiebedrag, wordt het voorgelegd aan de minister van Leefmilieu. Voorafgaandelijk aan het ter goedkeuring voorleggen van het programma aan de minister van Leefmilieu wordt het akkoord van de betrokken gemeenten gevraagd met betrekking tot de opname van de projecten voor hun gemeente op dit programma. Zoals reeds eerder gesteld kan de gemeente door de bevestiging van het toepassen van de nieuwe regels haar aanvragen opnieuw activeren, voor zover dat nog niet zou gebeurd zijn. De 'historische' dossiers kunnen dan ook onmiddellijk aangepast worden aan de nieuw inzichten.

nvdr: Het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt op 16.06.2017 opgeheven door het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 311224).