225705 | 15.06.2007 BVR houdende de samensmelting van de Polder Ghistel-Oost-over-de-Waere, de Groote West-Polder, de Snaeskerke Polder, de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht en de Polder van Zandvoorde tot een nieuwe polder met als naam 'Middenkustpolder' en houdende de opheffing van de Keygnaert Polder en de Sinte Catharina Polder
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2007-10-08

Er wordt een nieuwe polder (genaamd Middenkustpolder) opgericht. Deze polder ontstaat na samensmelting van de Polder Ghistel-Oost-over-de-Waere, de Groote West-Polder, de Snaeskerke Polder, de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht en de Polder van Zandvoorde.

De nieuwe polder is de rechtsopvolger te algemene titel, van de hierboven opgesomde polders. In die hoedanigheid neemt de nieuwe polder het integrale vermogen, bestaande uit alle goederen, rechten, schuldvorderingen en schulden over van die polders.

De Keygnaert Polder en de Sinte Catharina Polder worden opgeheven. Het vermogen van de Keygnaert Polder en de Sinte Catharina Polder, bestaande uit al hun goederen, rechten, schuldvorderingen en schulden, wordt gevoegd bij het vermogen van de nieuwe polder.

De personeelsleden die, op de datum van het van kracht worden van de nieuwe polder statutair of contractueel tewerkgesteld zijn in de af te schaffen en samen te smelten polders, gaan over naar deze nieuwe polder.
Deze overgang gebeurt met behoud van:

  • de administratieve, geldelijke, en schaalanciĆ«nniteit;
  • de salarisschaal en functionele loopbaan waarop zij desgevallend aanspraak konden maken volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overgang;
  • de reglementair toegekende vergoedingen en toelagen waarop zij aanspraak konden maken volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overgang.
De overgang naar de nieuwe polder, is voor de individuele contractuele personeelsleden afhankelijk van hun akkoord.

 

 link