223309 | 14.09.2007 BVR wijz. BVR 13.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
Vlaams Min. van Financiƫn en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2007-10-23, (2e uitg.)

In het kader van enkele rechtszaken werd de rechtsgeldigheid van enkele uitvoeringsbesluiten over de heffing op de oppervlaktewaterverontreiniging uit de jaren negentig betwist omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende werd gemotiveerd. Deze besluiten werden, omwille van de rechtszekerheid, eind april opnieuw door de Vlaamse Regering genomen, via een correcte procedure, zonder dat de inhoud werd gewijzigd. In het verlengde van deze beslissing wijzigt ze nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

Art. 8, par. 1, tweede lid van het BVR 13.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt aangevuld als volgt: 'op straffe van verval van het recht een beroep te kunnen doen op de uitgebreide berekeningsmethode'.

Art. 8, par. 3, tweede lid van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt: 'op straffe van verval van het recht om de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater in mindering te brengen'.
Dit besluit vervangt het BVR 05.04.1995 tot wijziging van het BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging dat wordt opgeheven (zie doc. nr. 84679).

nvdr: Het BVR 13.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, werd op 01.03.2016 opgeheven door het BVR 05.02.2016 tot wijziging van het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wat betreft de taakverdeling binnen de Vlaamse milieumaatschappij (zie doc. nr. 298674).

 

 link