222365 | De waterschappen : gebiedsgericht werken rond integraal waterbeleid
MERCY Jeroen

Publiek domein, juli-augustus 2007, V.4, (4), 33-36

Sinds het decreet integraal waterbeleid werd Vlaanderen ingedeeld in stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. De auteur evalueert de zware procedure die gevolgd diende te worden.

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid bepaalt dat op initiatief van de provincie op wiens grondgebied het deelbekken gelegen is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid wordt opgericht. Dit samenwerkingsverband wordt waterschap genoemd en bestaat uit vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, de provincie of de provincies op wiens grondgebied het deelbekken geheel of gedeeltelijk gelegen is, de gemeente of de gemeenten op wiens grondgebied het deelbekken geheel of gedeeltelijk gelegen is en in voorkomend geval, de polders en wateringen in wiens ambtsgebied het deelbekken voor het grootste gedeelte gelegen is.

De belangrijkste taak van het waterschap is het opmaken van het ontwerp van deelbekkenbeheerplan en het uitbrengen van een advies over het ontwerp van bekkenbeheerplan. Daarnaast stelt het ook een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare waterlopen voor om een meer ge├»ntegreerd, logisch samenhangend en effici├źnter beheer te realiseren.