221491 | [datum onbekend] Omz. Toepassing van het plafond van 200 Belgische frank conform de omzendbrief van 28.01.1988 betr. de minimumbelasting bij de polders en wateringen - Ref. LNW/2006/1
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

Deze omzendbrief schrapt het in 1988 ingevoerde plafond van 200 BEF voor de minimumbelasting inzake polders. Het stemt immers niet langer overeen met de reƫle kosten die polders en wateringen moeten dragen voor een goed integraal waterbeheer op het terrein.

De omzendbrief van 1988 voerde een dubbele drempel in: de minimumbelasting mocht niet hoger zijn dan 200 BEF (nu 5 EUR) en mocht niet meer bedragen dan 50 % van de vastgestelde belastingvoet per hectare. De voorstellen om dat plafondbedrag te schrappen worden door de administratie goedgekeurd. De voorwaarde dat de minimumbelasting nooit meer kan bedragen dan 50 % van de belastingvoet per hectare, wordt wel behouden. Dat is noodzakelijk om een gelijke spreiding van de lasten tussen de grootgelanden en de kleine ingelanden verder te garanderen.

 link