221433 | 28.03.2007 V. nr. 385 (Vl. P): Polders - Polderbelastingen
BOSSUYT Gilbert
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., mei 2007,2006-2007, (8), 645-646

In uitvoering van art. 65 van de wet 03.06.1957 betreffende de polders kan op de erven binnen het poldergebied een polderbelasting geheven worden. Het is de algemene vergadering van het polderbestuur die jaarlijks de belastingvoet vaststelt. Op basis van een niet-gepubliceerde omzendbrief LNW/2006/1 stelt de bevoegde minister dat de minimumbelasting nooit méér kan bedragen dan 50 % van de belastingvoet per hectare. De Deputaties kunnen een kohier niet uitvoerbaar verklaren wanneer dit in strijd is met de omzendbrief betreffende de minimumbelasting.

Er zijn momenteel geen plannen om de desbetreffende bepalingen op te nemen in de wet 03.06.1957.