221432 | 28.03.2007 V. nr. 384 (Vl. P): Polders - Territorium
BOSSUYT Gilbert
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., mei 2007,2006-2007, (8), 643-644

Op basis van art. 6 van de wet 03.06.1957 betreffende de Polders kan de Koning (Vlaamse Regering) Polders opheffen, er nieuwe oprichten, de bestaande gebieden splitsen of wijzigen, verschillende Polders samensmelten of bevelen dat zij gemeenschappelijk belang hebben. Het Koninklijk Besluit (Besluit van de Vlaamse Regering) waarbij een Polder wordt opgeheven, gesplitst of gewijzigd of waarbij verscheidene Polders worden samengesmolten regelt de overgang van de vermogens. Aan de beslissingen bedoeld in hoger aangehaald artikel gaat een onderzoek vooraf, ingesteld door de Bestendige Deputatie.

De wet 03.06.1957 betreffende de Polders sluit stedelijke gebieden niet als dusdanig uit. Het is de Koning (Vlaamse Regering) die de uitgestrektheid van de aan de polderwetgeving onderworpen zones alsook het gebied van elke Polder bepaalt. Sinds de goedkeuring van het decreet betreffende het integraal waterbeleid (18.07.2003) werd het eerste artikel van de wet 03.06.1957 betreffende de Polders aangepast. Polders zijn openbare besturen met als taak, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, het verwezenlijken van de doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de art. 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.