220220 | 27.04.2007 Dec. wijz. decreet 03.02.1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2007-06-19

Het decreet voorziet dat voortaan alle privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen, uitgenomen provincies, districten en gemeenten, onder het decreet van 03.02.1998 vallen. Dat decreet regelt de bevoegdheid van de Vlaamse Regering inzake de wapens van privépersonen en instellingen.

Het decreet bleek een belangrijke lacune te hebben. Het voorzag immers niet in de mogelijkheid om een wapen te verlenen aan privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen, anders dan onderwijsinstellingen. Als gevolg hiervan kon de Vlaamse Regering een aantal aanvragen van bijvoorbeeld polderbesturen en kerkfabrieken niet honoreren.

Door de wijziging van art. 2 van het decreet 03.02.1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen (de defintie van 'instelling') kan hieraan in de toekomst wel een positief gevolg verleend worden.

 

 link