220111 | 22.12.2006 Beheerscontract afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)
DEBRY Philippe
DE SMEDT Dirk
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-06-15, (1e uitg.)

Dit contract wordt afgesloten krachtens art. 24 en 25 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Het bepaalt de regels en de voorwaarden volgens welke de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) haar opdrachten uitvoert die haar toegewezen werden (onder meer de levering van openbare saneringsdiensten voor afvalwater) en regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen.

Inhoudstafel:

 • Titel I. Algemene bepalingen:
  • art. 1. Definities;
  • art. 2. Voorwerp van het Contract;
  • art. 3. Draagwijdte van het Contract;
  • art. 4. Duur van het Contract en inwerkingstreding;
  • art. 5. Opdracht van de BMWB;
  • art. 6. Gedragsregels ten opzichte van begunstigden van de diensten.
 • Titel II. Wederzijdse verplichtingen van de partijen:
  • art. 7. Verplichting van de BMWB om de openbare sanering te verzekeren;
  • art. 8. Verplichting van de BMWB om saneringscontracten af te sluiten;
  • art. 9. Verplichting van het Gewest tot financiering van de BMWB;
  • art. 10. Wederzijdse verbintenissen die verbonden zijn aan het opstarten van de activiteit;
  • art. 11. Dienstenprestaties voor zuivering en vervoer van afvalwater geleverd door het Gewest in het kader van het opstarten van de BMWB.
 • Titel III. Financiering van de activiteiten van de BMWB:
  • art. 12. Bijkomende doelstellingen die de Regering aan de BMWB oplegt;
  • art. 13. Financiering van de BMWB;
  • art. 14. Definitie van de prijzen van de door de BMWB geleverde diensten;
  • art. 15. Inkomsten en eenheidsprijzen voor de jaren 2006 en 2007;
  • art. 16. Boekhoudkundig beheer.
 • Titel IV. Voorlichting, opvolging, beoordeling:
  • art. 17. Voorlichting van de Regering en van de Minister;
  • art. 18. Jaarlijks verslag;
  • art. 19. Semestriële Opvolging van het Contract;
  • art. 20. Tussentijds evaluatie van het Contract;
  • art. 21. Modaliteiten voor opvolging en evaluatie van het Contrat;
  • art. 22. Sancties.
 • Titel V. Wijziging en beëindiging van het Contract:
  • art. 23. Aanpassing van het Contract ingevolge contextuele veranderingen;
  • art. 24. Aanhangsel van het Contract;
  • art. 25. Bijvoegsel van het Contract en wijziging van de Bijvoegsels;
  • art. 26. Beëindiging van het Contract.
 • Titel VI. Slotbepalingen:
  • art. 27. Inwerkingtreding van het Contract.
 • Bijvoegsels:
  • Bijvoegsel 1: Investerings-, operationnel en financieel plan;
  • Bijvoegsel 2: Modaliteiten voor opvolging en beoordeling van het Contract [ Gepubliceerd in het Staatsblad van 15.06.2011 ];
  • Bijvoegsel 3: Modaliteiten voor schatting en toepassing van de eenheidsprijs voor sanering [ Gepubliceerd in het Staatsblad van 28.03.2008 ] .