218387 | v.z.w. Natuurpunt en v.z.w. Bond Beter Leefmilieu / Vlaams Gewest
R.v.St., 12 januari 2007, 10e K., nr. 166651

Een milieuvereniging getuigt van de vereiste hoedanigheid voor de Raad van State wanneer de ingestelde vordering kan worden ingepast in het doel dat zij zich heeft gesteld en wanneer dit doel niet samenvalt met de behartiging van het algemeen belang zelf en evenmin samenvalt met het persoonlijk belang van de leden van de vereniging.

De Vlaamse regering heeft in navolging van art. 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand, een aantal gebieden aangeduid als beschermingszone. Sommige gebieden werden over geheel hun oppervlakte aangewezen als beschermingszone, terwijl voor andere gebieden een gedeeltelijke bescherming geldt. Het besluit waartegen de milieuverenigingen beroep aantekenen bepaalt dat de speciale beschermingszone 'Schorren en polders van de beneden-Schelde' gelegen in de gemeente Beveren, wordt ingekrompen, en ter compensatie van die inkrimping, de speciale beschermingszone 'Durme en de middenloop van de beneden-Schelde' gelegen in de gemeente Kruibeke, wordt uitgebreid.

Verenigingen zonder winstoogmerk mogen krachtens de wet 27.06.1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, in rechte optreden ter verdediging van het doel of de doeleinden waarvoor zij zijn opgericht. De milieuverenigingen beschikken daarenboven, krachtens de wet 12.01.1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, over een persoonlijk vorderingsrecht bij de gewone rechtbanken. Voor de Raad van State kunnen diezelfde milieuverenigingen in rechte optreden op voorwaarde dat zij de rechtspersoonlijkheid bezitten en mits te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor alle andere fysieke en rechtspersonen. Ze moeten bijgevolg doen blijken van een persoonlijk, rechtstreeks en geoorloofd belang alsmede van de vereiste hoedanigheid. Een van de verenigingen is een 'koepelvereniging' van aangesloten groeperingen. Een zodanige federatie beschikt niet over de vereiste kwaliteit om op te treden voor de belangen die specifiek zijn voor één van de bij de federatie aangesloten verenigingen.

Wanneer het beroep tegen een besluit dat een beschermingszone inkrimpt in het kader van de Vogelrichtlijn werd ingesteld voor de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Aarhus), kunnen de milieubewegingen zich hierop niet beroepen voor de Raad van State.