217948 | KB ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2017-2018
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DE BLOCK Maggie *
Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, PEETERS Kris *

BS 2007-03-28, (1e uitg.)

Dit besluit verlengt de werkgeversbijdrage van 0,10 % voor de personen die tot de risicogroepen behoren. Het besluit activeert de bijdragen van 01.01.2017 tot 31.12.2018. Onder andere de (verenigingen van) gemeenten, de OCMW's, de korpsen van de lokale politie en de wateringen en de polders zijn van deze verplichting vrijgesteld.

Opeenvolgende besluiten:

nvdr: Voor het beeld, klik op de gewenste referentie in de samenvatting.

nvdr: De (verenigingen van) gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de korpsen van de lokale politie, de wateringen en de polders en de beschutte werkplaatsen en de revalidatiecentra die afhangen van een Gemeenschaps- of Gewestfonds of -instelling voor de sociale integratie van personen met een handicap of van zijn rechtsopvolgers, zijn vrijgesteld van deze verplichting (KB 19.02.2013 houdende uitvoering van de art. 189, tweede lid, en 194 van de wet 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I), zie doc. nr. 275400.