214306 | 10.10.1967 Gerechtelijk Wetboek art. 601
Volledige tekst

zie doc. nr. 205740

Art. 601
De vrederechter beëdigt:

 • 1° alle personen die wegens hun ambt en bediening aan die voorafgaande formaliteit onderworpen zijn, in de gevallen waarin de wet de beëdigde overheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald;
 • 2° de wegencommissarissen;
 • 3° de ambtenaren aangewezen om overtredingen inzake bevloeiing vast te stellen;
 • 4° de lasthebbers of koopwachters, overeenkomstig het Boswetboek aan te wijzen;
 • 5° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wet op de gezondheidspolitie der huisdieren en op de schadelijke insekten;
 • 6° de personen aangewezen om de overtreding van de conventie van Rome van 6 december 1951 op de bescherming van de planten vast te stellen;
 • 7° de gemachtigde bedienden van tramconcessiehouders;
 • 8° de ambtenaren aangewezen om de overtreding van de voorschriften inzake handel in scheuten van harsbomen vast te stellen;
 • 9° de ambtenaren aangewezen om de inbreuken op de wet houdende verbod van de handel in Levantse bessen vast te stellen;
 • 10° de wachters die erkend zijn om te waken voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake elektriciteitsvoorziening;
 • 11° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wettelijke bepalingen inzake handel in land- en tuinprodukten en produkten van de zeevisserij;
 • 12° de exploitanten van openbare autobusdiensten, van speciale autobusdiensten en van toerauto's en hun bedienden die gelast zijn de overtreding van de politieverordening op de exploitatie van de diensten vast te stellen;
 • 13° de ambtenaren aangewezen om de overtreding vast te stellen van de voorschriften inzake behandeling van ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels, en de daarmede geladen tuigen;
 • 14° de wachters en sluiswachters aangesteld bij de dienst der wateringen;
 • 15° de dijk- en sluiswachters aangesteld bij de dienst der polders;
 • 16° de wegers, meters en scheepsmeters die niet bedoeld zijn in artikel 576;
 • 17° de ijkmeesters en hulpijkmeesters;
 • 18° de veldwachters en particuliere veldwachters.