212403 | 18.08.2006 Beschikking 2006/574 wijz. beschikking 2005/734 wat betreft bepaalde aanvullende risicobeperkingsmaatregelen tegen de verspreiding van aviaire influenza
Commissie van de Europese Gemeenschappen

Publ.E.U., 22.08.2006, L228/24-26

De beschikking 2005/734 verplicht de EU-leden tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van de vogelgriep. Deze beschikking wordt gewijzigd en laat de bevoegde autoriteiten toe de mogelijkheid om verdere afwijkingen van het verbod op het gebruik van lokvogels (voor de jacht) toe te staan, mits passende bioveiligheidsmaatregelen worden genomen.

In afwijking kan de bevoegde autoriteit de volgende activiteiten toestaan in de risicogebieden voor de insleep van vogelgriep:

  • het houden van pluimvee in de open lucht, mits de voorziening van voeder en water voor het pluimvee binnenshuis plaatsvindt of onder een afdak waardoor het neerstrijken van wilde vogels in voldoende mate wordt afgeschrikt en wordt voorkomen dat wilde vogels met voor pluimvee bestemd voeder of water in contact komen;
  • het gebruik van watervoorzieningen in de open lucht, als zij om redenen van dierenwelzijn voor bepaald pluimvee worden aangebracht en voldoende tegen wilde watervogels worden afgeschermd;
  • de verstrekking van water dat afkomstig is van oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben en dat is behandeld om eventueel aanwezig aviaire-influenzavirus te inactiveren;
  • het gebruik van lokvogels tijdens de vogeljacht door bij de bevoegde autoriteit geregistreerde houders van lokvogels en onder de voorwaarden beoogd in de beschikking.