212328 | 19.05.2006 BVR houdende de aanpassing van de regelgeving van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-08-24

Dit besluit wijzigt een aantal benamingen van administraties in verschillende reglementaire teksten betreffende de scheepvaart.

Het KB 21.10.1976 houdende het organiek reglement van de Dienst voor de Scheepvaart is opgeheven.
Het KB 12.11.1976 houdende aanwijzing van de waterwegen waarvan het onderhoud en de exploitatie opgedragen is aan de Dienst voor de Scheepvaart en aan de 'Office de la Navigation' is opgeheven voor het Vlaamse Gewest.

In het opschrift van het KB 09.12.1976 betreffende de politie- en de scheepvaartreglementen die van toepassing zijn op de waterwegen die door de Dienst voor de Scheepvaart en de 'Office de la Navigation' worden geëxploiteerd en in art. 1 van dit besluit worden de woorden 'de Dienst voor de Scheepvaart ' vervangen door de woorden 'het Agentschap De Scheepvaart'.
In het opschrift van het KB 05.10.1977 betreffende de opdrachten voor de Dienst voor de Scheepvaart en de 'Office de la Navigation' en in art. 1 van dit besluit worden de woorden 'de Dienst voor de Scheepvaart ' vervangen door de woorden 'het Agentschap De Scheepvaart'.

Een aantal wijzigingen worden ook gemaakt in art. 25 en 26 van het BVR 03.05.1991 betreffende het afleveren van vergunningen voor het capteren van water uit de in het Vlaamse Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens.

In het opschrift van het BVR 09.11.1994 houdende de algemene regels met betrekking tot de overeenkomsten te sluiten met de n.v. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen betreffende het grondbeheer en in art. 1 van dit besluit worden de woorden 'de n.v. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen' vervangen door de woorden 'het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal' en worden de woorden 'de bevoegde administratie: de Administratie Waterwegen en Zeewezen, die voor de aanleg en het beheer van de bevaarbare waterlopen instaat' opgeheven.

In art. 1, par. 1, van het BVR 07.10.1997 betreffende de kennisgeving van werken ter uitvoering van het decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen worden de woorden 'de bevoegde administratie: de administratie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, die de bevoegdheid heeft over de bevaarbare waterlopen en hun dijken' vervangen door de woorden 'de gewestelijke waterbeheerders: het Vlaamse Gewest en het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap De Scheepvaart'.

In art. 1, 2°, van het BVR 07.10.1997 betreffende de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen worden de woorden 'de bevoegde afdeling: de afdeling van de administratie Waterwegen en Zeewezen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap' vervangen door de woorden 'de gewestelijke waterbeheerders: het Vlaamse Gewest en het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap De Scheepvaart'.

In art. 1 van het BVR van 07.10.1997 betreffende de schouwing van de waterkeringen en betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, wat de waterkeringen betreft, aan bepaalde categorieën van ambtenaren worden de woorden 'de administratie Waterwegen en Zeewezen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap' vervangen door de woorden 'het Vlaamse Gewest en het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap De Scheepvaart'.

In art. 1, par. 6, en art. 4 van het BVR 12.01.2001 betreffende de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de Vlaamse Havencommissie worden de woorden 'de administratie Waterwegen en Zeewezen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap' vervangen door de woorden 'het Departement Mobiliteit en Openbare Werken'.

In art. 1 van het BVR 13.07.2001 betreffende de bepalingen inzake het toekennen van subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteinsdiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
'1° bevoegde departement : het Departement Mobiliteit en Openbare Werken; '.

Sommige woorden worden ook in het BVR 13.07.2001 betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages gewijzigd.

nvdr: Het BVR 13.07.2001 betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages (zie doc. nr. 171470) wordt opgeheven door het BVR 14.12.2007 betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages (zie doc. nr. 225917).

nvdr: Het BVR 09.11.1994 houdende afbakening van de territoriale bevoegdheid van de n.v. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen werd op 01.01.2018 opgeheven door het BVR 12.01.2018 houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv (zie doc. nr. 318664).

 

 link