211152 | 12.05.2006 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiƫne ter doorvoering van correcties van errata en verdere omzetting van EG-regelgeving
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-11-16, (2e uitg.)

Met het oog op duidelijkheid en doorzichtigheid en om het aantal besluiten tot wijziging van Vlarem zo beperkt mogelijk te houden, wordt geopteerd maximaal te werken met het systeem van 'verzamelbesluiten'. Dit eerste verzamelbesluit bevat wijzigingen en aanpassingen die noodzakelijk zijn om vastgestelde errata te corrigeren en de omzetting van Europese regelgeving te vervolledigen.

De integrale regelgeving van toepassing op ingedeelde inrichtingen is gebundeld in de titels I en II van het Vlarem (titel I regelt de meldings- en vergunningsprocedure en titel II bevat de algemene en sectorale milieuvoorwaarden die van toepassing zijn op deze ingedeelde inrichtingen). Deze Vlarem-regelgeving moet vrij frequent worden bijgewerkt enerzijds als gevolg van nieuwe of gewijzigde EG-regelgeving, anderzijds als gevolg van de evolutie van de stand van techniek en kennis van de risico's die maakt dat de technische normering moet worden geactualiseerd.

De concrete aanpassingen worden verder artikelsgewijze toegelicht. Bepaalde van deze aanpassingen zijn echter vrij substantieel en betreffen ook meerdere artikelen, reden waarom deze ook hierna op algemene wijze worden toegelicht. Het gaat hier inzonderheid om:

  • de verdere omzetting van de EG-richtlijn 2000/60/EG van 23.10.2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, gewijzigd bij beschikking van het Europees Parlement en de Raad nr. 2455/2001/EG van 20.11.2001;
  • de verbeterde omzetting van de EG-richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen en de implementatie van de Europese beschikking 2003/33/EG van 19.12.2002 tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig art. 16 en bijlage II bij de EG-richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen;
  • de verbeterde omzetting van de EG-richtlijn 96/82/EG van 09.12.1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

nvdr: BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) is op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).